LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i optometri

Søknadsfrist: 01.06.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i optometri

Om stillingen

Ved Fakultet for helse og sosialvitenskap er det fra 15.09.23 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor optometri og øyets fremre segment.

Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å gi forskningsbasert kunnskap om kontaktlinsekorreksjon, ubehag og smerte i øyet, og livskvalitet hos personer med keratokonus, samt nytteverdien av nye avbildningsmetoder i optometrisk behandling av keratokonus. Resultatene fra prosjektet forventes å gi et vesentlig bidrag til framtidig utdanning av norske optikere, og undersøkelse og oppfølging hos optiker av personer som har keratokounus.

Keratokonus er en hornhinnesykdom som forårsaker fortynning av hornhinnen, uregelmessig brytning og nedsatt syn. I Norge er forekomsten av keratokonus 192 per 100.000 og antall nye tilfeller er 20 per 100.000. Studier har vist at keratokonus har større innvirkning på livskvalitet enn netthinnesykdommer på grunn av dårlig synsskarphet og kontrastfølsomhet, noe som igjen kan knyttes til optisk korreksjon. Selv om kontaktlinser forbedrer livskvalitet, rapporterer de fleste som har keratokonus og bruker kontaktlinser symptomer på tørre øyne og ubehag. Keratokonus er også forbundet med betennelse og endringer i hornhinnens nervefibre.

Doktorgradsstipendiatstilingen er knyttet til satsingområdet «Øyets fremre segment» og Ph.d.-prosjektet må knyttes opp mot pasient rapporterte symptomer og livskvalitet og undersøkelse og oppfølging av øyets fremre segment ved keratokonus. Søkerne må utarbeide en 3-siders prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden (denne kan være på engelsk). Stillingen innebærer samarbeid med forskere som jobber innen forskningsgruppen optikk, syn og øyehelse sitt satsingsområdet øyets fremre segment

Kvalifikasjoner

 • Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen optometri eller synsvitenskap[1] eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.
 • Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Person-orientert helsearbeid[2] innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden. Det gjøres oppmerksom på at doktorgradsprogrammet er under revidering og at det i løpet av stipendaitperioden kan bli aktuelt å bytte til fakultetes nye program.
 • Søkeren må dokumentere at han/hun behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig og ha norsk autorisasjon som optiker.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper.
 • Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres.
 • I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.
 • Personlig egenskaper som vektlegges er:
 • være engasjert, selvstendig og nytenkende
 • være positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Vibeke Sundling, tlf. 924 24 360

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud epost/tlf: ruth.haugerud@usn.no / 47 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter [dersom aktuelt for stillingen]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS