LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i medisinsk fysikk / radiografi / informatikk

Søknadsfrist: 28.02.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter.

En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har en ledig stilling som Stipendiat i medisinsk fysikk/radiografi/informatikk

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.2021 ledig 100% stilling som stipendiat innenfor medisinsk fysikk/radiografi/informatikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er faggruppeleder for radiografutdanningen Anita Norsteien. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Prosjektet skal utvikles for styrking av USNs deltakelse i HARMONIC-prosjektet, som er finansiert gjennom Euratom grant agreement No 847707 over fem år (2019 – 2024). Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL) koordinerer prosjektet, som har 23 partnere i ti land med ekspertise innen strålingsepidemiologi, molekylærepidemiologi, dosimetri og biologi. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Oslo Universitetssykehus (OUS, Barnekardiologisk avdeling og Kreftregisteret) er norske partnere i den delen av HARMONIC som omhandler barn med hjertefeil, der siktemålet er å undersøke i hvilken grad de opplever senere negative helseeffekter etter å ha gjennomgått undersøkelser eller behandlinger med røntgenstråling, se linken.

USN bidrar i tre arbeidspakker: WP3 Datainnsamling og etablering av kohorten, WP4 Dosimetri og doserekonstruksjon, samt WP6 Formidling. Problemstillingen i doktorgradsperosjektet vil være knyttet til automatisk høsting og analyse av data fra PACS for doserekonstruksjon og optimalisering av diagnostikk og intervensjon av barn med medfødt hjertefeil (WP3 og WP4). Programvaren «DICOM Inspector» utvikles av partner Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Programvaren skal testes ut og implementeres i samråd med Sykehuspartner, OUS IKT-avdeling og avdeling for diagnostisk fysikk, slik at vi kan høste metadata fra DICOM i PACS tilbake i tid, og mer komplett doseinformasjon (RDSR) fra 2021.

USN har dessuten et spesielt ansvar for å finne ut hva barn som har vært til hjerteintervensjon har gjennomgått av andre radiologiske undersøkelser (vanlig røntgen, CT, nukleærmedisin); alle undersøkelser som bidrar til stråledose og må tas hensyn til når man skal analysere sammenhengen mellom stråling tidlig i livet og senere utvikling av kreft. Så snart cohorten er etablert inngår det derfor i prosjektet å lete opp informasjon i ulike medisinske informasjonssystemer om hvilke om andre undersøkelser barna har gjennomgått under utredning og behandling over tid.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen medisinsk fysikk/radiografi/informatikk eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen. Det tillegges vekt om søkeren har interesse eller relevant erfaring i bruk av medisinske infromasjonssystemer, kunnskap om apparatur og utstyr for angio- og intervensjon og/eller barnekardiologi.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved PhD programmet for personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden, se linken.

Prosjektet skal styrke HARMONIC-prosjektet med IKT-, dosimetri- og simuleringskompetanse, og være tett knyttet til allerede planlagte oppgaver i HARMONIC. Prosjektbeskrivelsen må utvikles i samarbeid med veiledere fra USN og avdeling diagnostisk fysikk på OUS, Kreftregisteret og Barnekardiologisk avdeling. Det legges vekt på at prosjektet skal trekke synergier fra ansatte i faggruppa for radiografi i PhD- og professorløp ved USN.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søkeren må dokumentere at han/hun behersker engelsk flytende, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel, men ikke en forutsetning, å beherske norsk eller et skandinavisk språk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Datainnsamling må gjøres ved OUS, men kandidaten vil ha fast kontorplass for analyser på USN, for å knytte bånd for fremtidig rekruttering til undervisning og forskning ved radiografutdanningen.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor, Dr.ing. Hilde M. Olerud, Mobil: +47 92265019
 • Faggruppeleder Anita Norsteien, tlf: +4731009251

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • motivasjonsbrev (1 side)
 • dokumentasjon av engelske språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS