LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i jordmorfag

Søknadsfrist: 01.06.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i jordmorfag

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en 100 % stilling som stipendiat innenfor jordmorfag. Tiltredelse snarlig/ etter nærmere avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Hovedarbeidsstedet er p.t. campus Vestfold, Horten. Stipendiatperioden kan gjennomføres som 100 % over tre år, eller som 75 % over fire år. Ved fireårig ansettelsesperiode vil 75% av tiden være relatert til PhD-arbeidet og 25% være knyttet til arbeidsoppgaver innenfor studieprogrammet Master i jordmorfag. Tilsetting skjer for en periode på tre/fire år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningssenteret «Senter for kvinne-, familie- og barns helse»

Vi søker en kandidat som er motivert for og interessert i forskning rettet mot sårbare gravide.

Prosjektet setter søkelys på at svangerskapsomsorgen gir muligheten til å redusere konsekvensene av sårbarhetsfaktorer i svangerskapet. De mest alminnelige tiltakene i svangerskapsomsorgen ved avdekking av sårbarhetsfaktorer hos den gravide er å tilby flere konsultasjoner, informere om tilgjengelige støttetiltak og behandlingstilbud, henvise til andre instanser og profesjoner og bruke tolk for innvandrer med begrenset norsk. I Tønsberg kommune får de gravide denne type standard omsorg av høy kvalitet i henhold til norske faglige retningslinjer, uten at det har blitt satt spesifikt søkelys på sårbare gravide. I Horten kommune derimot, har jordmødre igangsatt et prosjekt med forsterket omsorg for sårbare gravide.

Effekten av forsterket omsorg gjennom systematisk kartlegging av behov, hjemmebesøk av kjent jordmor, godt samarbeid med lokale helsesykepleiere og andre helse- og omsorgstjenester samt NAV i en mindre kommune har ikke vært undersøkt i Norge. Hensikten med studien er å danne et vitenskapelig grunnlag for omsorgen for sårbare gravide og videre utvikle en svangerskapsomsorg som er relevant, av høy kvalitet, og helsefremmende for resten av livet for kvinnen, barnet og familien.

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan forsterket omsorg og det tette samarbeidet med helsesykepleiere støtter sårbare familier i Horten, sammenlignet med standard omsorg i Tønsberg.

Vi ønsker å teste ut følgende hypoteser:

1. Hypotesen I er at ved hjelp av forsterket omsorg får sårbare gravide en bedre mental helse sammenlignet med sårbare gravide som ikke mottar forsterket omsorg.

2. Hypotesen II er at ved hjelp av forsterket omsorg blir sårbare gravide bedre tilknyttet sin ufødte og fødte barn sammenlignet med sårbare gravide uten forsterket omsorg.

Prosjektet tar i bruk både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Den kvalitative studien vil undersøke hvordan kvinner med sårbarhetsfaktorer opplever forsterket svangerskapsomsorg som praktisert i Horten.

Søkere må vedlegge et dokument (maks 3 sider/1500 ord) som redegjør for:

 • Motivasjon for dette prosjektet
 • Utdanningsfaglig bakgrunn som er relevant for stillingen
 • Klinisk erfaring innen jordmorfag •
 • Eventuell prosjekterfaring

Førsteamanuensis Enid Myhre vil være hovedveileder, og professor Mirjam Lukasse vil være medveileder. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsforløpet. En mer omfattende prosjektbeskrivelse kan fås ved å kontakte Enid Myhre (Enid.Myhre@usn.no, tlf: 35 02 62 29). Endelig prosjektbeskrivelse ferdigstilles i samarbeid med stipendiaten som ansettes.

Kvalifikasjoner

 • Søkere til stipendiatstillingen må ha en mastergrad i jordmorfag, eller være jordmor, og ha en helsefaglig relevant mastergrad. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.
 • Det forutsettes at den som tilsettes i stillingen søker og innvilges opptak ved Universitetet i Sørøst-Norges doktorgradsstudium i Personorientert helsearbeid. For opptak til doktorgradsprogrammet ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B, og karakteren B eller bedre på masteroppgaven.
 • Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning, og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Den som ansettes må kunne snakke/forstå et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kreves gode engelsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må ha evne til å arbeide selvstendig, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.
 • Søkerens motivasjon for forskning, god gjennomføringsevne og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Mirjam Lukasse (Mirjam.Lukasse@usn.no, 31 00 93 96),
 • Instituttnestleder Anne Marie Gran Bruun (Anne-Marie.G.Bruun@usn.no, 31 00 91 19), og
 • Førsteamanuensis Enid Myhre (Enid.Myhre@usn.no, 35 02 62 29)

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, , Ruth.Haugerud@usn.no, telefon 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • 3 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter [dersom aktuelt for stillingen]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS