LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat - samfunnsfag, tverrfaglighet og bærekraft

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts-, og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat - samfunnsfag, tverrfaglighet og bærekraft

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2025 ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor samfunnsfag, tilknyttet forskningsgruppen i samfunnsfagdidaktikk. Ansettelsen skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS), og nærmeste overordnede er instituttnestleder Mette Kammen. Hovedarbeidssted avgjøres ved ansettelse, med alternativene campus Vestfold/Bakkenteigen, campus Drammen, eller campus Notodden.

Om doktorgradsprosjektet: Tverrfaglighet i grunnskolelærerutdanningen, med vekt på samfunnsfag og bærekraftig utvikling

I dette ph.d.-prosjektet er formålet å bidra med ny og komparativ kunnskap om tverrfaglighetsidealet og bærekraftbegrepet i lærerutdanningen. Idealet om tverrfaglighet og bærekraftbegrepet har inntatt dominerende og nærmest uimotsagte posisjoner som kunnskapskonstituerende prinsipper i skole og utdanning. Idealet og begrepet kan forstås som opplærings- og utdanningssektorens tilsvar til vår tids naturødeleggelser og klimaforandringer. I ph.d.-prosjektet vil disse posisjonene utforskes og problematiseres gjennom undersøkelser av hvordan tverrfaglighet utformes og praktiseres i samfunnsfaget. Temaer knyttet til naturforståelser og bærekraftig utvikling skal stå sentralt i undersøkelsene av hvordan tverrfaglighet blir til, og av hva tverrfaglighet kan bety og innebære.

Undervisningsfaget samfunnsfag gir et godt utgangspunkt for undersøkelser av tverrfaglighet fordi det springer ut av og kombinerer flere akademiske disipliner. Tverrfaglig anlagte kunnskapsteoretiske tilnærminger vil være særlig aktuelle i prosjektet. Prosjektet skal være komparativt orientert. Komparasjonen kan være internasjonalt og/eller historisk orientert. I prosjektbeskrivelsen kan søknaden knyttes opp til prosjektet TeachIN: Teacher education for sustainable futures in India and Norway, som er et samarbeid mellom USN og Savitribai Phule Pune University i India. Det kan også knyttes til nettverket SPICA: Nordic network for teacher educators and students. Prosjektbeskrivelsen kan også knyttes opp til USNs evalueringsprosjekt EvaFag 2025. Det vil legges til rette for datainnsamling tilknyttet lærerutdanninger gjennom TeachIn, SPICA og/eller EvaFag 2025.

Den som ansettes vil få tilhørighet til forskningsgruppen for samfunnsfagdidaktikk (SAMD) ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Kandidaten vil også knyttes til evalueringsprosjektet EvaFag2025, og kan få tilgang til og kan dra nytte av datasett (kvalitative og kvantitative) innsamlet i regi av dette prosjektet. Datamateriale fra prosjektet BRIDGES ved USN kan eventuelt også brukes.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen lærerutdanning (med fordypning i samfunnsfag), i samfunnsvitenskapelige fag (som sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi), i humanistiske fag (som historie eller kunnskapshistorie), eller tverrfaglige studier (som TIK, STS, eller utviklings- og miljøstudier), eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Den som ansettes må kunne undervise i et av språkene norsk, svensk eller dansk.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Lise Camilla Ruud, tlf: 94379777

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Jeanette G. Wilhelmsen, jwilh@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål 
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • 5 siders prosjektbeskrivelse eller motivasjonsbrev 
 • Dokumentasjon på språkferdigheter 
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS