LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i pedagogikk

Søknadsfrist: 30.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.06.2021 ledig stilling som stipendiat innenfor pedagogikk med tema «Ledelse som praksis i barnehagen».

Stipendiaten tilsettes på Institutt for pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er fortrinnsvis campus Notodden.

Stillingen inngår i Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI) sitt miljø innen barnehageforskning og er sentral i gruppen Barnehageledelse og profesjon (BaPro), både gjennom veiledingsresurssen som er knyttet til gruppen og som deltager i fagmiljøet som arbeider med ledelse i barnehagen. Stillingen skal bidra til å videreutvikle forskingsbasert kunnskap om barnehageledelse som kan bidra til å styrke arbeidslivsrelevans ved at prosjektet har en praksisnær og profesjonsrettet orientering.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak opptak ved universitetes doktorgradsstudium i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES) innen tre måneder fra tiltredelse.

Om doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet er knyttet til prosjektet "Enacting pedagogical leadership within professional teams in Early Childhood settings" med koblinger til "Strategien for fremtidens barnehage" og "Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling" der ledelse er et prioritert satsningsområde (Utdanningsdirektoratet). Stipendiaten vil bli en del av et aktivt, internasjonalt forskermiljø.

Målet for stipendiatet er å videreutvikle forskningsbasert kunnskap om pedagogisk ledelse og stipendiatet kan rette seg mot både eier, styrer og/eller pedagogiske ledere. Prosjektet skal ta utgangspunkt i det profesjonelle ledelsesarbeidet i barnehagen og videreutvikle forskningsbasert kunnskap om ledelsespraksiser og hva som karakteriserer lederarbeidet i den konteksten som lederne opererer. Metodologisk forutsetter dette tilnærminger som kan fokusere på lederhandlinger og ledelse som aktivitet og kunnskapen som ligger i praksis.

Prosjektet blir vurdert utifra vitenskaplig kvalitet, herunder orginalitet og potesialet for å møtekommet stipendiatets målsetning om et prosjekt som bidrar med ny kunnskap om pedagogisk ledelse med høy arbeidslivsrelevans som bidrar til å styrke ledelse i barnehagefeltet og med ny kunnskap relevant for barnehagelærerutdanningen.

Prosjektet kan omhandle et eller flere av disse punktene:

 • Kunnskap om lederrollene i barnehagen og hvordan ledelse kan utvikles og utøves for å skape kvalitet i pedagogisk arbeid med barn.
 • Kunnskap om hva som er god barnehageledelse med tanke på utdanning av fremtidige barnehagelærere.
 • Kunnskap om pedagogisk ledelse av profesjonell utvikling i møte med ulike aktører
 • Kunnskap om pedagogisk ledelse og samarbeid mellom ulike ledelsesnivåer i barnehagefeltet.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp.) innenfor pedagogikk, barnehagepedagogikk eller ledelse innen utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp. Normalt kreves karakteren B eller bedre på masteroppgaven. Det legges vekt på at søkeren har barnehagepedagogisk kompetanse og/eller erfaring fra arbeid i barnehage.

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES) innen tre månder fra tiltedelse.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Søker må ha gode kunnskaper muntlig og skriftlig innen norsk og engelsk språk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiatstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Leder, Senter for barnehageforskning Institutt for pedagogikk: Karin Hognestad, telefon 35026342 / 40874386, [email protected]
 • Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk Marit Bøe, telefon 35026361/ 92219409, [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet
 • attester fra ansettelsesforhold
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS