LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i litteratur og økologi

Søknadsfrist: 01.12.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i litteratur og økologi

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat i norsk-, engelsk- og spanskspråklig litteraturvitenskap, innenfor temaet «Litteratur og økologi». Stipendiaten vil være tilknyttet Forskergruppe for estetikk: teori, analyse, praksis ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, og hovedarbeidssted vil være campus Bø. Antatt tiltredelse er 01.02.2021, eller etter avtale med instituttet. Stillingen lyses ut som del av USN-satsingen på bærekraft, og den er knyttet til Institutt for språk og litteratur. Nærmeste overordnede er instituttleder.

Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, med mindre den aktuelle søkeren helt opplagt vil kunne dekke relevante undervisningsoppgaver. Ansettelse vil i et slikt tilfelle skje for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt, og undervisningsdelen vil avvikles i samarbeid med fagmiljøet på studiestedet.

Om doktorgradsprosjektet

Stipendiaten skal utforme et selvstendig forskningsprosjekt innenfor en økokritisk ramme, og innenfor det nordisk-, engelsk- eller spanskspråklige litteraturfeltet. Stillingen åpner for ulike metodiske og teoretiske vinklinger. Prosjektet kan for eksempel være knyttet til filosofiske, estetiske, politiske, feministiske eller retoriske lesninger av skjønnlitterære tekster i ulike sjangre (romaner, noveller, lyrikk, drama). Det vil være åpent for studier både av nyere «økolitteratur» – altså litteratur som tematiserer menneskets rolle i dagens klimakrise – og av eldre litteratur som kan nyleses innenfor en økokritisk horisont.

Eksempler på relevante tematiske nedslag:

 • Hvordan kan ødeleggelser av økosystemer påvirke det ontologiske forholdet mellom menneske og sted?
 • Hvordan kan ødeleggelser av økosystemer påvirke etablerte sosiale skillelinjer innenfor (for eksempel) en postkolonial, nykolonialistisk eller nyliberal horisont?
 • Hvordan kan litteraturen yte motstand mot ødeleggelsen av miljøet og mot de ideologiske strukturene som ofte ligger til grunn for dem
 • Hvordan kan etablerte estetiske kategorier og begreper – f.eks. det skjønne og det sublime – forstås innenfor rammen av et økologisk perspektiv?
 • Hvordan kan skjønnlitterære tekster belyse aspekter ved forholdet menneske-natur som peker i retning av bærekraft framfor økt utnyttelse og ødeleggelse?
 • Hva er en økologisk estetikk, og kan en økologisk estetikk som innlemmer mennesket i dynamiske biologiske nettverk også ha etiske implikasjoner?
 • Hvordan kan skjønnlitterære tekster bidra til å belyse forholdet mellom dyr og mennesker i en tid hvor biodiversiteten trues («den sjette masseutryddelsen»)?

Søkerne bes om å formulere en kort prosjektbeskrivelse (maksimalt 5 sider), hvor tematiske, teoretiske og metodiske valg presenteres.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen norsk/nordisk, engelsk, spansk eller allmenn litteraturvitenskap, men søkere med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute, og karakteren på avlagt grad må være B eller bedre.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i kulturstudier innen tre måneder etter ansettelse.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og målrettet arbeid, og bidra til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling gjennom integrering i nasjonale og internasjonale forskernettverk
 • Godt og stimulerende sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og –fordeler, deriblant mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Hans Jacob Ohldieck, tlf: 35 02 63 60
 • Instituttleder Jørn Boisen, tlf: 31 00 98 39

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Mona Hyllseth Matsen, tlf: 31 00 92 61

..

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
 • hovedfags-/masteroppgaven
 • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk, engelsk eller spansk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Prosjektsøknaden vil utgjøre hovedgrunnlaget for vurderingen av søknaden, sammen med annen dokumentasjon av vitenskapelige kvalifikasjoner.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS