LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat i anvendt og utrekningsorientert matematikk – CSSR

Søknadsfrist: 10.08.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat

Ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen er det ledig ei stilling som stipendiat i anvendt og utrekningsorientert matematikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år. Stillinga er knytt til Senteret for berekraftige undergrunnsressursar (Center for Sustainable Subsurface Resources (CSSR)), som er finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnarar.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

CSSR er eit nasjonalt forskingssenter som er dedikert til å gi ny kunnskap om undergrunnen og digitale løysingar for å drastisk redusere Noregs offshore-utslepp.

For å støtte ambisjonane til CSSR har dette prosjektet som mål å utvikle, analysere og implementere nye ikkje-lineære iterasjonsmetodar. Målet er å utnytte modellar med ulik kompleksitet; frå høgtytande databeregninger til reduserte modellar og data-drivne (maskinlærte) representasjonar. Særleg er vi interesserte i den felles bruken av slike modellar og i kva grad enklare modellar kan integrerast i fullfysikksimulering.

Kandidaten vil bidra til forskingsaktivitetane i CSSR-senteret, og særleg til arbeidspakke 4. Oppgåvene som kan forventast omfattar utvikling og analyse av ikkje-lineære og lineære løysare i samanheng med fleirmodellsanalyse og simulering av undergrunnsoperasjonar. Denne utviklinga vil byggje på eit teoretisk grunnlag frå numerisk- og funksjonalanalyse, og som eit utgangspunkt byggje på litteraturen knytt til prekondisjonering for Newton-metodar. Konkrete modellproblem og numeriske døme vil bli brukt til å leie og prototype utviklinga.

 Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning innanfor anvendt og utrekningsorientert matematikk, utrekningsvitskap («scientific computing»), utrekningsorientert fysikk eller utrekningsorientert geovitskap. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullfører den endelege mastereksamen før 31. august 2024. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje
 • Sterk kompetanse innan anvendt og utrekningsorientert matematikk, samt relatert programvareutvikling, er eit krav
 • Erfaring med partielle differensiallikningar og ikkje-lineære løysare er ein fordel
 • Erfaring med numeriske metodar for flyt i porøse media er ein fordel
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Søkjarar må ha svært gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg

I vurderinga av aktuelle kandidatar vil ei heilskapleg vurdering av både kvalitet og breidde i kandidatane sine bakgrunn bli gjennomført. Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. 

Særeigne krav for stillinga

UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 3 år.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga

Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.-studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø 
 • løn som stipendiat (kode 1017) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer ei brutto årsløn på kr. 540 500 (tilsvarande lønstrinn 55). Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve 
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden din, må du sende inn ei stadfesting frå institusjonen på forventa dato for oppnådd mastergrad. Mastergraden må vere dokumentert med karakterutskrift og/eller vitnemål, alternativt ei stadfesting frå gradsgjevande institusjon på fullført grad og oppnådd karakter innan 31.august 2024
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • ei liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle andre publikasjonar i ditt namn

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Professor Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, epost: jan.nordbotten@uib.no, telefon: +47 909 65 990

For HR-relaterte spørsmål, ta kontakt med HR-rådgjevar Magnus Larsen, Universitetet i Bergen, e-post: magnus.larsen@uib.no.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS