LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiatstillinger for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi

Søknadsfrist: 14.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledige stillinger som stipendiat for kandidater med bestått forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi.

De som ansettes skal delta i fakultetets forskerutdanning og vil bli knyttet til det institutt prosjektet og veileder hører til. Det forutsettes at de som ansettes viderefører forskningsprosjektet sitt fra Forskerlinjen. I stillingene inngår det inntil 25 % pliktarbeid pr. år som skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for fakultetet. Andelen pliktarbeid avtales med instituttet ved ansettelse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stillingene er ledig for tiltredelse fra juli 2021 og gjelder for inntil to år. Ansettelsesperioden tilpasses tidsramme for gjennomføring som søker må legge ved søknaden.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiatene deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Administrativ ansvarlig for Forskerlinjene ved Det helsevitenskapelige fakultet, rådgiver Heidi Solberg, Telefon: 77 64 41 16, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Søker må kunne dokumentere candidatus/candidata medicinae, master eller profesjonsutdanning i psykologi eller master i odontologi med forskerlinjen fra UiT Norges arktiske universitet. De som tar eksamen med forskerlinjen våren 2021 kan også søke.

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Eventuelle attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Anbefaling fra veileder som er signert (original signatur) med tidsramme for gjennomføring
 • Liste over faglige arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
 • Prosjektbeskrivelse signert (original signatur) av hovedveileder og alle biveiledere inkludert milepælplan for ferdigstilling av ph.d.-avhandlingen

Listen over faglige arbeider skal ha følgende opplysninger:

 • Forfatter(e), arbeidets tittel
 • For artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • For publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt overnevnte søknadsdokumenter innen fristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS