LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen næringsinnhold og klimaavtrykk ved bruk av nye marine ressurser

Søknadsfrist: 15.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det en ledig stilling som stipendiat. Stillingen er finansiert gjennom prosjektet SECURE (UiT tverrfaglige satsninger), og er tilknyttet til forskningsgruppen Sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi , bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management).

Stillingen er en del NFHs strategi for utnyttelse av nye marine ressurser til mat og betydningen sjømat har for folkehelsen. Dette inkluderer også grunnleggende mekanismer som ligger til grunn for de helsemessige effektene av å spise sjømat. Forskningsgruppen Sjømatvitenskap fokuserer i tillegg på kvalitet av nye vill og oppdrettede ressurser og produkter som framstilles fra disse. Et overordnet mål er at Forskningsgruppen skal bidra til at nye ressurser, inkludert restråstoff, skal utnyttes på en bærekraftig og lønnsom måte.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet/stillingens forskningsområde

Dette PhD-prosjektet er tilknyttet forskningsprosjektet SECURE "Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety" ved Norges fiskerihøgskole (NFH) ved UiT - Norges arktiske universitet. SECURE er et tverrfaglig prosjekt som omhandler utnyttelse av nye marine ressurser på lavt trofisk nivå. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle kunnskap som muliggjør bærekraftig matsikkerhet gjennom en tverrfaglig tilnærming som dekker fagfelt fra hjertekar helse til juss.

PhD-kandidaten skal i dette prosjektet undersøke sammenhengen mellom nye marine råstoffer og klimaavtrykket i enkelttrinn og hele verdikjeden ved produksjon av mat og fòr.

NFH er en del av BFE og gjør forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i et tverrfaglig miljø. Forskningsaktiviteten er organisert i grupper med fokus på marine ressurser, sjømatvitenskap, fiskehelse, oppdagelse av marine legemidler, ressursforvaltning, havforvaltning og ressursøkonomi.

PhD-kandidaten skal i sitt prosjekt undersøke innehold av viktige næringsstoffer og kontaminanter, bestemme klimaavtrykket av nye utvalgte lavtrofiske arktiske marine råvarer ved produksjon av mat og fòr. Det vil også være ønskelig å rangere både næringsinnhold og klimaavtrykk mot mer tradisjonelle marine ressurser.

Dette vil bli gjort gjennom å:

 • Dokumentere næringsinnhold og kontaminant er i nye utvalgte lavtrofiske arktiske marine råvarer
 • Vurdere næringsstoffer og biologisk aktivitet relatert til helse (hjerte- og karsykdom)
 • Sammenligne klimaavtrykk (enkelttrinn og verdikjede) med produkter fra mer tradisjonelle råvarer

Det forventes også evne til å analysere eksperimentelle data og presentere disse.

En vellykket kandidat vil være engasjert i planlegging og gjennomføring av laboratorieeksperimenter, analyser og vurdering av næringsinnhold i forhold til diett og hjerte- og karsykdommer, analyser av klimaavtrykk, å bidra til high-impact publikasjoner, veiledning av MSc-studenter og undervisning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Edel O. Edelvoll:

eller Førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

MSc eller utenlandsk ekvivalent innen fiskeri, matteknologi, matkjemi, matmikrobiologi, bioteknologi eller tilsvarende.

Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid som er relevant for det gitte prosjektet vil være å foretrekke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en svært motivert og engasjert kandidat med potensial for forskning innen disse feltene, med gode arbeidsrutiner og evne til å levere produkt i henhold til kontrakt. Kandidaten må ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner nødvendig for å kunne jobbe både selvstendig og i et tverrfaglig team og være fordomsfri og interessert i å utforske ny metodikk innen forskningsfeltet.

Søknaden må inneholde

 • Et søknadsbrev som beskriver motivasjonen og forskningsinteressene dine
 • CV - oppsummering av utdanning, stillinger og akademisk arbeid
 • Dokumentasjon av undervisningskvalifikasjoner (hvis aktuelt)
 • Vitnemål og transkripsjoner fra fullførte grader
 • Kontaktdetaljer til 2-3 referanser
 • Masteroppgave og eventuelle andre akademiske verk (publisert eller ikke) som du ønsker at vi skal ta i betraktning i vurderingen

Dokumentasjonen må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Vi godtar bare søknader gjennom Jobbnorge

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig/fordelaktig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her (sett inn link) for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS