LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen helsetjenesteforskning

Søknadsfrist: 21.09.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM)Senter for samisk helseforskning (SSHF) er det en ledig stilling som stipendiat innen helsetjenesteforskning tilknyttet prosjektet “Use of health care services in a multiethnic society- the impact of mental health and potential traumatic events. The SAMINOR 2 Questionnaire Survey”.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 01.01.2024.

Senter for samisk helseforskning

SSHF er en egen enhet tilknyttet ISM. Senteret ble etablert i 2001 og jobber kontinuerlig med å bygge opp forskning og forskningsrekruttering. SSHF er hovedsakelig finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, men har også forskningsprosjekter finansiert av blant annet Sametinget, Helse Nord, Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. Senteret har sine hovedkontorer i Tromsø og Tjeldsund, i tillegg til kontorplasser i Oslo, Levanger og Umeå. Senterets ansatte møtes jevnlig for forskningsfaglig og administrativ informasjonsutveksling. Det er idag 11 vitenskapelige stillinger i ulike stillingsprosenter og 4 administrative stillinger til senterets virksomhet. I tillegg er det en kombinert forsker- og administrativ stilling knyttet opp mot SAMINOR-undersøkelsen.

Senteret driver nettverksbygging rettet mot samiske, norske og internasjonale fag- og kompetansemiljøer som driver med FoU-virksomhet knyttet til urfolksrelatert helse- og levekårstematikk. I tillegg til forskning jobber SSHF med formidling, informasjon og rådgivning mot kommunale, fylkeskommunale og statlig virksomheter. Senterets store satsing er Helse- og levekårsundersøkelse i samiske og norske bosetningsområder - SAMINOR undersøkelsen. Ettersom det er behov for å følge folkehelseprofilen over tid, samles det nå inn data og planlegges en ny stor SAMINOR-undersøkelse - SAMINOR 3. Det er viktig å øke antall inkluderte kommuner i alle de nordligste fylkene inklusivTrøndelag. SAMINOR 3 har en tydelig formidlingsprofil og arbeidet i tredje runde av SAMINOR vil ha tette dialoger med kommuner, fylker, helseforetak og befolkningen i de kommuner studien besøker.

Stillingens forskningsområde

Arbeidsoppgavene i dette prosjektet er knyttet til å forskning på helse og benyttelse av helsetjeneste for den samiske og ikke-samiskebefolkning i Nord- og Midt-Norge. Vold og diskriminering har i tidligere undersøker, vist seg å være utbredt og vi vet at det har en sterksammenheng med mental og fysisk uhelse.

Målet er å se på bruk av helsetjenester i sammenheng med b.la etnisitet, kjønn og hvordan dette endres over tid. Dette gjøres ved å kobleSAMINOR 2-data til nasjonale helseregister. Prosjektet skal også se hvilke faktorer som påvirker bruk av helsetjenester. Metodisk er prosjektet forankret innenfor epidemiologisk forskningsdesign. Spørreskjemadata og nasjonale registerdata vil benyttes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det at kandidaten:

 • Har fullført mastergrad innen folkehelse, medisin eller helsefag.
 • Behersker flytende norsk eller annet skandinavisk språk. 
 • Har dokumentert gode kunnskaper i engelsk. For nordiske søkere kan dette dokumenteres ved kopi av vitnemål fra videregående skole. For andre søkere, følg denne linken.
 • Har god kompetanse i bruk av kvantitative epidemiologiske analysemetoder, med bruk av statistikkprogram.

 • Er kvalifisert for opptak til doktorgradsutdanningen ved UiT.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på kandidatens motivasjon, interesse og forståelse for stillingens innhold, samt personlige egnethet.

Vi søker kandidater som:

 • Har visjoner og ambisjoner knyttet til forskning i samiske samfunn spesielt og flerkulturelle samfunn generelt.
 • Har stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i gruppe.
 • Har kjennskap til samisk kultur og samfunn.
 • Er selvstendig, målrettet og resultatorientert.
 • Er systematisk og nøyaktig.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-programmet

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Deltakelse i spennende forskning
 • Tverrfaglig fagsamarbeid
 • Inspirerende og godt miljø med forskere og fagfolk innenfor våre fagfelt
 • Gode karrieremuligheter
 • Dedikerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • CV
 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS