LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen digitalisering knyttet til tjenesteinnovasjon av rehabiliteringsfeltet

Søknadsfrist: 27.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for helse -og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat innen digitalisering tilknyttet Senter for omsorgsforskning, nord (SOF, nord).

Arbeidssted er fortrinnsvis UiT campus Tromsø, men et annet arbeidssted kan diskuteres. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Om prosjektet

Stillingen vil inngå i et større forskningsprosjekt kalt «RehabLos» hvor det overordnede målet er å utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell for å styrke egenmobilisering og arbeids- og samfunnsinkludering for voksne med ervervet hjerneskade. Med forankring i Ambulant rehabiliteringsteam i spesialisthelsetjenesten og koordinerende enhet i kommunene skal RehabLos sikre faglige, pedagogiske og teknologistøttede opplegg i tråd med nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.

RehabLos- prosjektet vektlegger brukermedvirkning og metoden som benyttes involverer aktiv deltakelse av både brukere, utøvere i helsetjenestene og andre relevante aktører. Som stipendiat vil du inngå i et tett og gjensidig forpliktende forskningssamarbeid med andre stipendiater, seniorforskere og praksisfelt. Som stipendiat blir du også en del av forskningsfeltet Computer Supported Cooperative Work (CSCW) hvor samspillet mellom arbeidspraksis og teknologi står sentralt, og innenfor informasjonssystemfeltet hvor det understrekes at teknologier i størst mulig grad bør fungere som informasjonsinfrastrukturer for å kunne understøtte kontinuerlig utvikling av nye tjenester.

Forskningsfokuset i stillingen er rettet mot den digitale dimensjonen i RehabLos, det vil si de teknologiene som helsepersonell bruker i dag i spesialisthelsetjenesten (for eksempel DIPS) og i helse- og omsorgstjenestene i kommunene (for eksempel Profil og CosDoc). I tillegg kan også andre digitale løsninger i rehabiliteringsfeltet være relevant å undersøke nærmere. Stipendiaten skal undersøke hvordan digitale systemer kan understøtte intensjonen i RehabLos om mobilt, sektorovergripende og tverrfaglig samarbeid. Det blir særlig lagt vekt på samspillet mellom tekniske og organisatoriske faktorer, og hvordan digitalisering og teknologi alltid må forstås i en sosial kontekst. Forståelse av helsepraksis og helsepersonellets bruk av teknologi er derfor en fordel.

Forskningsdata genereres gjennom planlagte workshops, og gjennom bruk av tolkende (etnografiske) metoder, som inkluderer intervjuer og deltakende observasjon av bruk av teknologier i reelle settinger blant helsepersonell.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Gunnar Ellingsen:

eller kontakt professor Cathrine Arntzen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i helsefag eller andre relevante fagområder.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også et krav til stillinge

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Den rette kandidaten for oss er ansvarsbevisst og kan arbeide strukturert og målrettet, både alene og med andre. Vi ønsker en kandidat som har gode kommunikasjonsferdigher og som engasjerer seg og bidrar i miljøet den blir en del av.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse (ca.3-4 sider) hvor kandidaten posisjoner seg i forskningsfeltet. Dette inkluderer å reflektere over potensial og utfordringer av digitaliseringsprosesser. Bruk gjerne egne erfaringer som illustrasjon i den grad de er relevante.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS