LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi tilknyttet forskerskolen "Changing Arctic"

Søknadsfrist: 23.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Informasjon om å ta doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet finnes her og en ph.d.-guide fra Tromsø Doctoral Students (TODOS) her, i tillegg til informasjon om å bo og jobbe i Norge her.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Forskerskolen "Changing Arctic"

UiT Norges arktiske universitet kickstartet «Changing Arctic», en ny tverrfaglig forskerskole, i august 2022. Forskerskolen har fokus på fornybar energi, matsikkerhet, helse og velferd - og vil ha stipendiater og veiledere fra alle sju fakultetene ved UiT. «Changing Arctic» skal samarbeide med aktører både i privat og offentlig sektor. Forskningsresultatene vil bidra til motstandsdyktighet og endring i Arktis og vil dermed operasjonalisere FNs bærekraftsmål.

Opplæringen skal gi stipendiatene kunnskap, profesjonelle- og overførbare ferdigheter, og generell kompetanse som gjør dem i stand til å bidra til innovative og bærekraftige løsninger for Arktis. Forskerskolen vil arrangere kurs, seminarer, workshops og ekskursjoner, og vil organisere utplasseringer i private virksomheter, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner. Dette er for å sikre prosjektresultatenes relevans, og for å øke stipendiatenes karrieremuligheter. Les mer om forskerskolen her: Changing Arctic | UiT.

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskerskolen "Changing Arctic".

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr. år skal brukes til undervisning (10 %) eller andre arbeidsoppgaver som hospitering eller samarbeid med næringslivet eller offentlig sektor. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT Campus Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Forskerskolen har oppstart 01. september 2023.

Stillingens forskningsområde

Ph.d.-stillingen er i medisinsk sosiologi og velferdssosiologi og tar for seg fellesskap i Nord-Norge. Nord-Norge står overfor særegne utfordringer knyttet til store geografiske avstander, spredt bosetning, fraflytting, å rekruttere og holde på kompetanse, etnisk mangfold, klimaendringer og geopolitiske konflikter.

Ph.d.-stillingen skal studere det som styrker og svekker robuste fellesskap, tillit og trygghet i Nord-Norge. Metodisk skal prosjektet være kvalitativt, men det kan gjerne inkludere en kvantitativ dimensjon. Eksempler på temaer som kan undersøkes, er: Hvordan er kroniske sykdommer, reproduktiv omsorg, aldring og død organisert og styrt i små sykehus og fellesskap? Utvikler mindre fellesskap funksjonelle alternativer eller supplementer innen omsorg og velferd sammenlignet med det større nasjonale fellesskapet? Hvordan kan digitale og andre medisinske teknologier bidra til å styrke kvaliteten på helsetjenester i grisgrendte strøk? Påvirker digitale løsninger og andre helse- og omsorgsteknologier sosial ulikhet og mulighetene for å nå bærekraftmålene?  Kort sagt, er løsningene rettferdige og robuste?

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige fire sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder, professor Marit Aure, phone: +47 77645622, email: [email protected] eller
 • Leder av forskingsgruppen, professor Gunnar C. Aakvaag, phone: +4777644341, email: [email protected]
 • Forskerskolen "Changing Arctic": Professor Michaela Aschan and Senior Adviser Hanne Risan Johnsen, email: [email protected]

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • En mastergrad i sosiologi eller et annet relevant samfunnsfag
 • En mastergrad på 120 studiepoeng, eller en integrert mastergrad på 300 studiepoeng, med en masteroppgave som utgjør minimum 30 studiepoeng
 • Flytende norsk eller et skandinavisk språk
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole

Det er ansett som en fordel dersom du har:

 • Arbeidserfaring innenfor stillingens forskningsområde
 • Erfaring fra teamarbeid

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt på en tverrfaglig forskerskole
 • Et godt og tverrfaglig fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode karrieremuligheter
 • Lønn starter på 501 200,- pr. år
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Et fantastisk arktisk landskap og et mangfold av friluftsaktiviteter

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse på norsk (maks fire sider, inkl. referanser)

Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk kan bli bedt om å bli ettersendt hvis det er aktuelt.

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige fire sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS