Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i sosialantropologi

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for samfunnsvitenskap

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet “Emergent ethnographies: On people, on land. An anthropological study of how people cope with profound environmental changes, climatically and otherwise, to their lives and livelihood”. Prosjektet er forankret i forskningsgruppen EA:RTH (Ethnographic Action: Researching Transformations of Humans and Environment on a Disrupted Planet), ved instituttets enhet for sosialantropologi.Arbeidssted er campus Tromsø.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiater oppfordres til opphold på 6-12 månedert ved et utenlandsk universitet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Om prosjektet

Prosjektet søker en stipendiat hvis forskning fokuserer på de måter folk håndterer de grunnleggende forandringer i liv og levemåter på. Forandringer forårsaket av blant annet økosystemiske, miljømessige og klimatiske endringer. Forskningsgruppen EA:RTH er basert på den premiss at langvarig etnografisk feltarbeid er en svært viktig metode for å oppnå en dyp forståelse av de tett sammenknyttede brytninger i relasjonen mellom mennesker og omgivelser, som karakteriserer verden i dag. Det er derfor avgjørende at slik feltarbeid ligger til grunn for forskningsprosjektet. Søkere med dokumentert erfaring i bruk av etnografisk film, fotografi eller digitale medier foretrekkes.

Alle regionale spesialiseringer eller plasser for feltarbeid er velkomne. At ph.d.-prosjektet relaterer seg til en eller flere av UiTs overordnede forskningsstrategier er således viktigere enn geografisk fokus. Tilsvarende er det veldig viktig at Ph.d.-prosjektet komplementerer eller faller innenfor rammene av EA:RTH forskningsgruppen. Eksisterende forskningsfelter i tilknytning EA:RTH inkluderer: urfolk og marginaliserte grupper; menneskerettigheter; migrasjon; sosial ulikhet og konfliktløsing; gjentenkning av forholdene kultur/natur og menneske/dyr; matproduksjon og fødevaresikkerhet; likesom problemstillinger som direkte knytter an til klimaendringer og miljømessige forandringer.

Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen EA:RTH fokuserer på de måter menneskelige samfunn og økosystemer på ulike steder i verden i stigende grad påvirkes av tett sammenknyttede miljømessige og politiske forandringer, hastig industrialisering, urbanisering, og gruveindustri. Menneskeskapte miljøforandringer har i globaliseringens tidsalder ført til fordrivelse, politiske konflikter og voksende ulikheter i velstand. Marginaliserte etniske grupper og urfolk på flere plasser i verden er svært påvirkede av disse endringer i en skala vi ikke har sett tidligere. I løpet av de siste årene er det blitt klart at global ulikhet er tett knyttet til miljømessige og klimatiske ødeleggelser som forstyrrer økosystemer og arter over hele verden. Det er EA:RTHs hensikt at utvikle en metodologi med utgangspunkt i ’etnografisk handling’ til beskrivelser av de sosiale etterdønninger i kjølvannet på global ulikhet og miljømessig nedbryting, og vise til hverdagspraksisser som kan mobiliseres for å navigere i måtene disse fenomener og problemer henger sammen på.

I oppstartsfasen består forskningsgruppens medlemmer av den akademiske stab ved instituttets sosialantropologiske enhet og stipendiaten forventes å bli et aktivt medlem av denne gruppen

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder av forskningsgruppen EA:RTH, professor Peter I. Crawford, Telefon: +47 77 64 48 07, E-post: [email protected] eller
 • Instituttleder Anne Britt Flemmen, Telefon: + 77 64 43 39, E-post: [email protected] eller
 • Kontorsjef Rita Johansen, Telefon: + 77 64 43 03, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i sosialantropologi. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Søkere som behersker, kjenner til eller er villige til at lære et eller flere lokalspråk i forbindelse med feltarbeid foretrekkes.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse, mal for prosjektbeskrivelsen finnes her : HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden

All dokumentasjon som skal vurderes må være autorisert og oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen