LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i samfunnsplanlegging tilknyttet Drivkraft-prosjektet

Søknadsfrist: 31.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet Arctic Center for Sustainable Energy (ARC) og forskningsgruppa Governance. Prosjektet bygger videre på den omfattende forskningen ved UiT knyttet til evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN), og på arbeidet med involvering av lokalsamfunn i energiomstilling (Smart Senja). Stipendiaten vil ha tilhørighet til fagområdet samfunnsplanlegging og kulturforståelse.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner» som er finansiert av Norges forskningsråd og ledes av Senja kommune. UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for forskningsdelen. TU Delft og Durham University er internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet springer ut av ARC, en strategisk satsing på et forskningssenter ved UiT hvor ambisjonen er forskning som skal bidra til omstilling for økt produksjon og bruk av fornybar energi i Arktis.

Formålet med DRIVKRAFT er å studere hvordan innovative former for samskaping i kommunal klima-, miljø- og energiplanlegging (KME) bidrar til å utvikle fornybar-samfunnet i distriktskommuner. DRIVKRAFT er et innovasjonsprosjekt knyttet til innovative prosesser i tre sentrale kystkommuner: Senja, Vestvågøy og Vågan. Kjernen i DRIVKRAFT er å gi plan- og implementeringsprosessen sett under ett ei innovativ innretning. Hovedideen er at planlegging og iverksetting skal ses i sammenheng, organisert som en varig, interaktiv prosess.

Flere former for deltakelse i samfunnet rettes inn mot fornybar-samfunnet, og har fått fellesbetegnelsen energiborgerskap (energy citizenship). Ideer om energiborgerskap og nyere forståelser av medvirkning og demokrati har flere fellestrekk, og begge forskningsfeltene er i sterk utvikling. Det er behov for å bringe dem tettere sammen teoretisk og gjennom empiriske studier.

Stipendiaten skal undersøke forbindelsen mellom energiborgerskap, deltakelse og demokrati, særlig med sikte på om og hvordan forbindelsen bidrar til ulike former for innovasjon. Empirisk dreier stipendiatprosjektet seg om å undersøke hvordan denne forbindelsen kommer til uttrykk i kommunenes KME-planlegging. De datasettene som er planlagt i DRIVKRAFT-prosjektet er godt egnet for dette. Studien kan gjennomføres ved hjelp av både kvalitative og kvantitative data, gjerne i kombinasjon. For å sikre et solid samarbeid med de andre forskerne i prosjektet er avhandlingen tenkt som en antologi som delvis kan baseres på samforfatterskap med forskere i Tromsø, Durham og Delft.

Søkere må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige seks sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Toril Ringholm:

eller kontorsjef Rita Johansen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i samfunnsplanlegging, statsvitenskap, offentlig innovasjon, offentlig administrasjon, samfunnsgeografi eller en annen samfunnsvitenskapelig disiplin.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Søkere må også ha gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk. Dersom norsk eller et annet skandinavisk språk ikke er ditt morsmål, beskriv i søknaden hvor godt du behersker det.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige seks sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (maks seks sider, inkl. referanser)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS