LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i ryggforskning (klinisk beslutningsstøtte og kunstig intelligens)

Søknadsfrist: 10.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss her.

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i ryggforskning (spinalkirurgi) tilknyttet forskninsgrippen Hjerne og sirkulasjon ved UiT og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi i Nevrokirurgisk legeseksjon på UNN.

Stillingen gjelder for en periode på seks år i 50% stilling ved UiT og 50% stilling ved UNN. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende 100% i tre år. Pliktarbeid i form av undervisnings, inkludert planlegging og avvikling av eksamen og andre administrative oppgaver kan påfalle. Fremgang i forskning vil være beskrevet og gjennomgått hvert år i en fremdriftsplan i tett samarbeid mellom stipendiaten, hovedveileder og instituttleder.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Stillingen er knyttet til forskningsgruppa Hjerne og sirkulasjon ved UiT og Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi i Nevrokirurgisk legeseksjon, UNN, for gjennomføring av prosjektet «Utvikling av klinisk beslutningsstøtteverktøy innen ryggkirurgi ved hjelp av kunstig intelligens». Prosjektet inngår i UiTs langsiktige satsing i det overordnede prosjektet «Consortium for Patient Centred Artificial Intelligence». Dette er et tverrfaglig forskningsprosjekt med overordnet mål å bidra til utvikling og implementering av kunstig intelligens i klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten.

Målene med dette delprosjektet er å:

 • Utvikle et beslutningsstøtteverktøy (risikokalkulator) som er basert på det til enhver tid aggregerte datasettet i Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
 • Å integrere dette verktøyet i den elektroniske pasientjournalen slik at det er tilgjengelig i kirurgens vanlige brukergrensesnitt
 • Å gjennomføre studier for å undersøke om bruk av et slikt verktøy blir akseptert og funnet nyttig av pasienter og kirurger (feasibility-studies)
 • Å undersøke om bruk av verktøyet bedrer pasientenes operasjonsresultat

Stipendiaten vil få tilgang til veiledning både innen det kliniske feltet og det kunstig intelligensbaserte feltet. Videre vil stipendiaten få veiledning i modellering av klinisk innhold til bruk i den elektroniske pasientjournalens kliniske informasjonsmodeller. Det er etablert samarbeid med Maskonlæringsgruppen ved UiT samt Nasjonalt senter for e-helseforskning for sikre slik bredde i veiledningen.

Tilgjengeliggjøring av beslutningsstøtteverktøyet for kliniske utprøving krever en sosio-teknisk tilnærming der samspillet mellom teknologi, klinisk praksis og organisasjon må undersøkes. Det er en forutsetning at stipendiaten deltar i det regelmessige forsknings- og informasjonsprogrammet som dette tverrfaglige prosjektet har etablert.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Tor Ingebrigtsen:

eller kontorsjef Arvid Inge Paulsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves følgende:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Interesse for kirurgi og fullført LIS1-utdanning
 • Dokumenter gode kunnskaper i engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi ser etter deg som:

 • Har evne til å jobbe selvstendig og har en egen "drive"
 • Har evne til å samarbeide godt med andre helseprofesjoner

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper og norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk. For skandinaviske søkere kan dette dokumenteres med kopi av vitnemål fra videregående skole
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon og attester
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS