LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 03.05.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer.

Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her. Søknad om opptak skal legges ved søknaden til stillingen.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 16 tilsatte i administrative stillinger.

Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper i forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett.

Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Forskningsområde

Det overordnede forskningsområdet for stillingen er «Rettslige grenser for behandling av store mengder persondata (digitale massedata)».

Staten har en rett og plikt til å beskytte samfunnet mot trusler (angrep på rikets sikkerhet, terroranslag, organisert kriminalitet mv.). Et tiltak som benyttes i dag, og som i stor grad vil bli benyttet i fremtiden, er innsamling, lagring, analyse og deling av massedata ved hjelp av digitale verktøy. Fordi slik behandling av massedata som inneholder personopplysninger utgjør et inngrep overfor borgerne, gjelder rettslige begrensinger. Ph.d.-prosjektet skal fokusere på forskningsspørsmål innenfor dette forskningsområdet.

Du vil bli medlem av fakultetets forskningsgruppe «Crime Control and Security Law». Det juridiske fakultet har et nært samarbeid med Institutt for informatikk. Du vil også bli medlem av The Cyber Security Group ved instituttet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prodekan forskning Petri Keskitalo:

og førsteamanuensis Nandor Knust:

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf. § 8 i ph.d.-forskriften ved UiT.

Til stillingen kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

Søkere som på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) har et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelsen er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Den som ansettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller skandinavisk språk og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på max. 8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Beskrivelsen bør også inneholde vurderinger av tilknytning til fakultetets forskergrupper/NCLOS. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomføre en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsmiljø
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse max. 8 sider
 • Søknad om opptak

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på : spk.no.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS