LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i rettsvitenskap – Menneskerettigheter og EU/EØS-rett

Søknadsfrist: 07.07.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her. Søknad om opptak skal legges ved søknaden til stillingen.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 16 tilsatte i administrative stillinger.

Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper i forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett.

Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Med denne stillingen søkes det etter kandidater som ønsker å forske på europeiske menneskerettigheter og EØS-retten. Formålet med stillingen er å frembringe kunnskap om menneskerettighetene nedfelt i EMK, EUs Charter om grunnleggende rettigheter, og hvordan disse rettighetene skal tolkes og anvendes i lys av EØS-retten.

Stillingen er tilknyttet et forskningsprosjekt i samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, gjennom det nyopprettede EurNor-senteret som Det juridiske fakultet, UiT, deltar i. Stipendiaten som ansettes vil delta i det pågående forskningssamarbeidet mellom UiT og UiO, og vil inviteres til å delta på faglige seminarer i Tromsø, Oslo og eventuelt i utlandet.

Søkeren vil ha stor frihet til selv å utforme prosjektet. Det kan tenkes flere mulige tilnærmingsmåter, herunder at søkeren velger å fokusere på én eller flere av de grunnleggende rettighetene som gjenfinnes i både EMK og i EUs Charter. I et slikt prosjekt kan søkeren eksempelvis analysere ulikheter ved tolkning av materielt sett like rettigheter etter EMK og Charteret, og senere drøfte hvilken betydning dette vil ha i en EØS-rettslig sammenheng. 

Videre kan det være interessant å analysere de metodiske og rettskildemessige spørsmål som reiser seg i og med at man innenfor EØS-området er bundet av EMK, og samtidig må sørge for en dynamisk utvikling av EØS-avtalen i tråd med EU-domstolens praksis. Siden EU-domstolen i stadig større grad utformer sine avgjørelser på grunnlag av EUs Charter, kan resultatet bli at det oppstår innholdsmessige ulikheter mellom tilsvarende rettigheter i EU-retten og i gjeldende praksis fra EMD. Etter EØS-retten er det per dags dato uklart hvordan man skal forholde seg til motstridende resultater etter EU-retten og etter gjeldende EMK-rett.

Som nevnt i avsnittene ovenfor er dette mulige tilnærmingsmåter til prosjektet og søkeren oppfordres til å lese gjennom notatet fra UiO for nærmere inspirasjon til utforming av forskningsspørsmål.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf. § 8 i ph.d.-forskriften ved UiT.

Til stillingen kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

Søkere som på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) har et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelsen er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Den som tilsettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller skandinavisk språk og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på max. 8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Beskrivelsen bør også inneholde vurderinger av tilknytning til fakultetets forskergrupper/NCLOS. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomføre en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen .

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsmiljø
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse på maks 8 sider
 • Søknad om opptak

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på : spk.no

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS