Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i prosjektet RehabLos - Tverrfaglig samhandling i samfunnsrettet rehabilitering

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord.

Arbeidssted er campus Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.2021 og gjelder for fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Stillingens tilhørighet

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har rundt 260 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, i Hammerfest, i Narvik og i Harstad.

Stillingens forskningsområde

Prosjektet «RehabLos» skal utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell for å styrke egenmobilisering og arbeids- og samfunnsinkludering for voksne med ervervet hjerneskade. Prosjektet inkluderer tre stipendiatprosjekt. Stipendiatprosjektet «Tverrfaglig samhandling i samfunnsrettet rehabilitering» har som hensikt å identifisere grenseoppganger mellom spesialisert, særfaglig, og generisk kompetanse innen rehabilitering, og drøfte kompetansebehov i utvikling av en tverrfaglig, sektorovergripende rehabiliteringsmodell. Det vil være mulighet for stipendiaten å utforske andre tema innenfor rammen av hovedprosjektet.

Prosjektet vektlegger brukermedvirkning og metoden som benyttes involverer aktiv deltakelse av både brukere, utøvere i helsetjenestene og andre relevante aktører. I dette innovative forskningsprosjektet vil stipendiaten som ansettes inngå i et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med andre stipendiater, seniorforskere og praksisfelt. Forskningsarbeidet vil være knyttet til Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil, i samarbeid med sine veiledere og andre samarbeidspartnere, gjennomføre det planlagte prosjektet «Tverrfaglig samhandling i samfunnsrettet rehabilitering» som skal generere tre vitenskapelige artikler, samt en doktorgradsavhandling. Deltakelse i doktorgradskurs og konferanser er en del av arbeidsoppgavene.

25% av stillingen vil bli tillagt undervisning ved masterprogrammene i helsefag ved IHO, fortrinnsvis master i helsefaglig utviklingsarbeid og master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves grunnutdanning som ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, lege, sosionom, logoped eller annen grunnutdanning av relevans, samt relevant mastergrad innen f. eks. helsefag eller rehabilitering. Søker må ha oppnådd gjennomsnittskarakter C eller bedre, samt karakteren C eller bedre på masteroppgaven.

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Det stilles krav om god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søker må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. For dokumentering av engelskkunnskaper se her.

Ytterligere kvalifikasjoner vektlegges:

 • Erfaring fra rehabilitering
 • Interesse for forskning, utvikling- og prosjektarbeid
 • Erfaring med tverrfaglig samhandling
 • Kandidaten bidrar til tverrfaglig sammensetning av ph.d.-gruppen i RehabLOS-prosjektet

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Den rette kandidaten er ansvarsbevisst og kan arbeide strukturert og målrettet, både alene og sammen med andre. Videre ser vi etter en kandidat som har gode kommunikasjonsferdigheter og som engasjerer seg og bidrar i miljøet den blir en del av.For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes her. Kandidaten må i tillegg oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • relevante attester
 • kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen. All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS