LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i paramedisin

Søknadsfrist: 12.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak


Velkommen som søker!

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet, er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet studieprogrammet bachelor i paramedisin.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.04.21.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens faglige og administrative forankring

IHO er ett av 10 institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Stillingen vil bli knyttet til en av forskningsgruppene ved IHO og vil ha sin faglige tilknytning til studieprogrammet bachelor i paramedisin.

IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for å fremme livskvaliteten i den nordnorske befolkningen.Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, paramedisinere og sykepleiere og har i alt 11 studieprogrammer knyttet til grunn, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i seks forskningsgrupper. Instituttet har rundt 190 ansatte i hel- og delstillinger og er lokalisert på campus Tromsø, campus Hammerfest, Campus Harstad og campus Narvik.

Stillingens forskningsområde

Psykisk helse har de senere år fått økt oppmerksomhet innen de akuttmedisinske tjenestene. Kompetanse på dette fagområdet er en viktig del av paramedisinerens yrkesutøvelse. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse i møte med pasienter med psykiske lidelser og uavklart samtykkekompetanse i prehospitale tjenester. Prosjektet skal ha fokus på erfaringer med pasientvurderinger og beslutningstakelse, valg av omsorgsnivå og de juridiske rammene som omslutter disse situasjonene. Det forventes at søkere vedlegger en skisse på 2-3 sider som beskriver ideer til hvordan prosjektet kan utformes.

Stillingen vil bli tillagt undervisning ved et av utdanningsprogrammene ved IHO, fortrinnsvis ved bachelor i paramedisin.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Studieleder/universitetslektor Thomas Hansen, Telefon: +47 952 33 354, E-post: [email protected] eller
 • Prosjektleder/førsteamanuensis Henriette Riley, Telefon: +47 934 27 012, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Et spennende fagmiljø i utvikling og vekst

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisiner, sykepleier, vernepleier, psykolog
 • Relevant mastergrad med gjennomsnittskarakter C eller bedre og karakteren C eller bedre på masteroppgaven (tilsvarende 120 studiepoeng)
 • Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her (søkere med vitnemål fra norsk videregående skole, oppfyller kravet om engelskkunnskaper)

I tillegg vil det legges vekt på om søker har:

 • God kjennskap til og innsikt i norsk helsevesen
 • Erfaring fra relevant klinisk praksis vil vektlegges
 • Veilednings- og undervisningserfaring samt interesse for å utvikle ferdigheter i forskning, eventuelt med henblikk på videre akademisk kvalifisering og karriereløp

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven.

Ut over dette er grunnleggende kunnskaper i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne en forutsetning for tilsetting.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det er spesielt ønskelig med motivasjon og kvalifikasjoner i å delta i utviklingen av kunnskapsfronten innen det prehospitale akuttmedisinske fagområde. Den som ansettes må ha evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig, samt ha gode samarbeidsevner.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev som beskriver motivasjon og kjennskap til prosjektets tema
 • Prosjektideskisseide (2-3 sider)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres. Vitnemål fra norsk videregående skole er tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på inntil tre referanser (navn, din relasjon til vedkommende, e-postadresse og telefonnummer)
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vurderer søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner basert på innleverte arbeider og prosjektskisseideens relevans. I tillegg vurderes utdanning, yrkespraksis, pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring samt eventuell erfaring med faglig formidling/popularisering i lys av relevans for stillingen og forskningsprosjektet stipendiaten skal arbeide med. Søkere som vurderes å være kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet vil fokusere på motivasjon og personlig egnethet.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS