LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i medievitenskap

Søknadsfrist: 19.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for reiseliv og nordlige studier er det en ledig stilling som stipendiat innen medievitenskap, tilknyttet forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen er plassert ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) i Alta. Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved campus Alta.

IRN er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har 16 fast ansatte, og driver undervisning, forskning og formidling innenfor turismestudier, nordlige studier og medieproduksjon.

Instituttet har en sterk forskningsprofil og lang erfaring med større forskningsprosjekter, blant annet gjennom forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance (NTPN) som forsker på̊ turisme, media og nye samhandlingspraksiser i arktiske kontekster.

Stipendiaten vil være en del av et aktivt og engasjert miljø med gode nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år med ph.d.-studier på fulltid, med mulighet for forlenget ansettelsesperiode etter innlevering av doktoravhandlingen på normert tid. Leveres doktoravhandlingen til bedømmelse sammen med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år regnet fra startdato, vil stipendiaten få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden. Et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet oppfordres i løpet av stipendperioden.

Arbeidssted er UiT i Alta. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance. Forskningsgruppa utforsker media, turisme og opplevelsesproduksjon via tverrfaglige tilnærminger, og tar for seg samhandlingspraksiser i nord.

Søkere bes om å utforme et ph.d.-prosjekt i medievitenskap innenfor følgende kontekst:

Samiske og kvenske kunstnere går i bresjen for synlighet, og det er en stor nasjonal og internasjonal interesse for samisk og kvensk litteratur, kunst, populærkultur, fjernsyn, filmer og musikk. Samtidig finnes det rasisme, konflikter, og til tider turbulente politiske debatter i Sápmi/Nord. Det pågår diskusjoner om relasjoner mellom majoritet og minoritet, urfolks- og minoritetsrettigheter og rasisme, men også om identitet og representasjon.

Aktuelle temaer for ph.d.-prosjektet kan dreie seg om, men er ikke begrenset til, media og interkulturell dialog; mangfold og ytringsfrihet; representasjoner i media og offentlig diskurs; historiske- og samtidsfortellinger i film, fjernsyn og sosiale medier; minne, identitetspolitikk og offentlig debatt; eller aktivisme, makt og politisk motstand.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige fem sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt i stillingen kreves humanistisk eller samfunnsvitenskapelig mastergrad eller tilsvarende. Personer som har levert sin masteroppgave, men ikke fullført graden på søknadstidspunktet, kan også søke på stillingen under forutsetning om oppnådd grad og ettersending av dokumentasjon innen rimelig tid.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk er fordelaktig.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 501 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (maks fem sider, inkl. litteraturreferanser)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 30 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS