LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i informatikk – Proporsjonalitet og personvern ved bruk av kunstig intelligens

Søknadsfrist: 10.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

En stipendiatstilling i cybersikkerhet er ledig ved Institutt for informatikk og forskningsgruppen Cyber Security Group (CSG).

Institutt for informatikk har et stimulerende og mangfoldig arbeidsmiljø med vitenskapelig, administrativt og teknisk ansatte, og hvor mange ulike nasjonaliteter er representert. Instituttet har 22 vitenskapelig ansatte, 8 gjesteprofessorer, 4 postdoktorer og forskere, 6 teknisk- og administrativt ansatte, og omtrent 30 ph.d.-studenter. Instituttets mål er å fremme forskning og undervisning i informatikk som en disiplin, å demonstrere lederskap innen våre interesseområder og å bidra til samfunnet gjennom vår utdanning, forskning og formidling.

CSG-gruppen driver eksperimentell systemforskning for konstruksjon av skalerbare, feiltolerante, personvernbevarende og sikre tjenester for informasjonstilgang. Gruppen gjennomfører tverrfaglig forskning og innovasjon med stor innvirkning i grenseflatene mellom informatikk og rettsvitenskap, idrettsvitenskap, psykologi og medisin. Vår forskning er spesielt fokusert på grunnleggende problemer knyttet til konstruksjon av robust og effektiv programvareinfrastruktur, pålitelig datahåndtering og -lagring, sikkert nettverk, multimediestøtte og støtte for personvernbevarende algoritmisk analyse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Digital overvåking, sporing, lagring, korrelasjon og analyseteknikker muliggjør massiv, men svært personlig profilering og overvåking av enkeltpersoner i både privat og offentlig sektor. Dette kan forstyrre privatlivet og bryte grunnleggende rettigheter for beskyttelse av personopplysninger og retten til privatliv.

EUs charter om grunnleggende rettigheter, internasjonale europeiske menneskerettigheter og de fleste europeiske konstitusjoner krever at behandling og analyse av personopplysninger må være i samsvar med lovgivningen. I tillegg inneholder EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) bestemmelser og krav knyttet til behandling av personopplysninger om enkeltpersoner. Behandling av personopplysninger er inkludert i et sett med prinsipper (art. 5, GDPR); (1) lovlighet, rettferdighet og åpenhet; (2) formålsbegrensning; (3) dataminimalisering; (4) nøyaktighet; (5) lagringsbegrensning; (6) integritet og konfidensialitet.

Det juridiske grunnlaget for lovlig behandling av private data finnes i et sett med relaterte prinsipper (art. 6), med begrensningen at "minst-én og høyst-én-samtidig" av følgende egenskaper må gjelde: (1) samtykke; (2) gjennomføring av en kontrakt; (3) legitim interesse; (4) vital interesse; (5) lovkrav; (6) allmenn interesse.

Stipendiaten vil arbeide i det tverrfaglige området mellom rettsvitenskap og informatikk, med fokus på grunnleggende rettigheter til personvern og beskyttelse av personopplysninger i en digital sammenheng. Forskningen vil rette seg mot algoritmisk behandling av private data, lovlighet og proporsjonalitet i dette, samt behandling gjennom innsamling, organisering, strukturering, lagring, endring, konsultasjon, bruk, kommunikasjon, utlevering, kombinasjon, begrensning og sletting eller ødeleggelse av personopplysninger. Av spesiell interesse er automatisk overvåking av personer, det være seg ved hjelp av videomateriale eller digitale kommunikasjonsplattformer.

Bruk av algoritmer i sammenheng med overvåking og kriminalitetskontroll representerer en potensiell kvalifisert og betydelig inngripen i privatlivet. Lovregulering og proporsjonalitetsprinsippet må anvendes for å sikre grunnleggende rett til beskyttelse av personopplysninger, der slik overvåking er legitim, passende, nødvendig og rimelig i forhold til alvorlighetsgraden av mulige lovbrudd eller uautoriserte handlinger.

Stipendiaten må forstå prinsippene som er uttrykt i det eksisterende rettslige rammeverket og kunne identifisere mulige feil og begrensninger når dette anvendes på algoritmisk behandling i konkrete saker. Kandidaten må ha et praktisk fokus på løsninger av komplekse problemstillinger som inneholder konkurrerende prioriteringer av policy. Arbeidet utføres i en tverrfaglig gruppe av forskere med fokus på pålitelig databehandling, som her inkluderer ansvarlige og forklarbare applikasjoner for kunstig intelligens/maskinlæring og som er transparente, minimalt forstyrrende og følger gjeldende regelverk.

For å utvikle sin profesjonelle kompetanse forventes stipendiaten å involvere seg i vårt etablerte nettverk av forskere på datamaskinsystemer og cybersikkerhet og rettsvitenskap samt brukspartnere med prosjektrelevante problemstillinger. Dette inkluderer også mulige forskningsopphold hos våre brukspartnere eller internasjonale forskningspartnere.

Kontakt

For flere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever solid innsikt i både informatikk og rettsvitenskap, og den ideelle kandidaten har kvalifikasjoner på begge områder. For å være kvalifisert til stillingen må kandidaten ha en mastergrad eller tilsvarende i enten informatikk eller rettsvitenskap.

Den ønskede kandidat dokumenterer interesse for både teknologi og rettsvitenskap, og særlig fokus på tema om etterlevelse av regelverk i bruk av digital teknologi. Spesielt er en personvern- eller cybersikkerhetsbakgrunn svært relevant for stillingen. Vi vil vektlegge kvalitet og relevans foran kvantitet i vurdering av kandidatenes resultater. Prosjektet vil bli ledet av erfarne forskere fra både informatikk og rettsvitenskap.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

I løpet av prosjektet kan det være behov for at kandidaten får tilgang til informasjon som er klassifisert hemmelig (dvs. informasjon som er hemmelig i henhold til norsk lovgivning). Det kreves at kandidaten fyller kriteriene for å oppnå sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG, i henhold til Lov om nasjonal sikkerhet § 5-3.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp til ph.d.-studiet i realfag må søkeren dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning. Søkeren må ha et snitt på C eller bedre på mastergraden og på relevante fag i bachelorgraden for å bli tatt opp til studiet. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen: arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS