LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i humaniora (historie) med særlig vekt på historisk kartografi

Søknadsfrist: 01.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket er det en ledig stilling som stipendiat i humaniora (historie) med vekt på historisk kartografi. Stipendiaten vil være en del av den interdisiplinære forskningsgruppen Creating the New North (CNN). CNN spesialiserer seg på den politiske, økonomiske, kulturelle og demografiske historien i Nordområdene i jernalder, middelalder og tidlig nytid. Stipendiaten vil ha en dobbel tilknytning, både til Universitetsbiblioteket og til det nært beliggende Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi.

UiTs universitetsbibliotek har en omfattende samling trykte kart og bøker om geografien, kulturene og samfunnene i Nordområdene fra 1500-tallet og framover. Stipendiatens primære oppgave er å arbeide med dette primærkildematerialet med mål om å undersøke hvordan produksjon og spredning av kunnskap om Nordområdene foregikk i historisk tid. Stipendiaten skal også bidra til utforskningen og formidlingen av samlingen i tråd med utviklingen innen digital humaniora

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Stipendiaten vil ha kontorplass i Universitetsbibliotekets lokaler i Breivika og vil få ytterligere veiledning, forskningsopplæring og doktorgrad fra Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt-tilhørighet

UiTs Universitetsbibliotek er et anerkjent, innovativt forskningsbibliotek som blant annet har gått i front når det gjelder utviklingen av tjenester innen åpen publisering, åpne forskningsdata og undervisningstilbud i informasjonskompetanse. I årenes løp har biblioteket anskaffet betydelige spesialsamlinger av trykte bøker og kart fra tidlig nytid. Dette materialet ble utvidet og komplettert med anskaffelsen av en nesten komplett samling bestående av trykte kart fra de europeiske nordområdene fra 1481 til 1600, en av Norges største og viktigste samlinger av slike kart. Det er denne kartsamlingen som vil danne grunnlaget for ph.d.-prosjektet. Stipendiaten vil inngå i Universitetsbibliotekets Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte, en gruppe universitets- og førstebibliotekarer og IT-ingeniører med erfaring fra utviklingen av digitale tjenester som Open Polar (en søketjeneste for publikasjoner og forskningsdata om Arktis og Antarktis med åpen tilgang), Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard (en portal for informasjon om arkitektur fra regionen) og Aurorae Borealis Studia Classica (en serie digitaliserte verk om nordlyset, med sammendrag og biografiske innledninger om forfatterne).

Forskningsgruppen CNN er en av flere forskningsgrupper ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, hvor stipendiaten vil få sin doktorgradsutdanning. CNN består av historikere, arkeologer og filologer på ulike stadier i karrieren, med det til felles at de alle arbeider med kilder både fra Nordområdene og om Nordområdene. I senere år har gruppen særlig utforsket religion og konfesjonalisering, grensedragninger, handel og fremstillinger av samene i europeisk lærdomshistorie. Stipendiaten vil dra nytte av gruppens kompetanse og forventes samtidig å bidra med ny kunnskap og perspektiver hentet fra historisk kartografi og skriftlige skildringer av Nordområdene, i tillegg til metoder og verktøy fra feltet digital humaniora.

Om prosjektet

Stipendiatens prosjekt vil omhandle produksjonen og spredningen av kunnskap om Nordområdene gjennom trykte kart og de geografiske bokverkene de ble publisert i sammenheng med, fra slutten av 1400-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. Periodens kartografi og geografiske litteratur åpner for nyskapende forskning og formidling av dette rikholdige materialet. Kartene er i seg selv verdifulle kulturhistoriske artefakter som gir innblikk i europeernes omskiftelige oppfatning av Nordområdenes geografi, topografi og ulike samfunn og kulturer. Mange av kartene ble laget som illustrasjoner til bøker med skildringer av regionen, tekster som gir innblikk i datidens oppfatninger av Europas ytterste periferi i nord. Gjennom å undersøke kartene, deres skapere og de intellektuelle sammenhengene de inngikk i, vil stipendiaten bidra til å kaste lys over europeernes tiltagende interesse for og kunnskap om Nordområdenes og deres innvånere.

Tidlig-moderne kart er komplekse dokumenter som kan studeres både som kunstneriske artefakter og som bærere av ulike lag med vitenskapelig informasjon. «Dekoding» av noe av denne informasjonen ved hjelp av metoder fra digital humaniora vil kunne bidra til vår forståelse av perioden og gjøre det mulig å ha kjennskap til ikke bare hvem som skapte kartene og i hvilken sammenheng, men også å forstå dem som kulturhistoriske artefakter i full bredde. Resultatene fra stipendiatens forskning skal resultere i forskningsartikler i fagfellevurderte publikasjoner. Ved innlevering til vurdering som et doktorgradsarbeid skal artiklene ledsages av en teoretisk refleksjon som vil tjene som en innledning til doktorgradsarbeidet som helhet. I tillegg til den artikkelbaserte avhandlingen forventes stipendiaten å bidra til presentasjon og formidling av relevant materiale fra universitetets spesialsamlinger på nett, i tråd med nye standarder innen digital humaniora.

Prosjektets innretning og ambisjoner vil avhenge av stipendiatens forskningsinteresser og bakgrunn, men må holdes innenfor rammene beskrevet ovenfor. Søknaden skal ledsages av en foreløpig prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 000 tegn (inklusive mellomrom). I den foreløpige prosjektbeskrivelsen skal søker beskrive prosjektets akademiske ståsted, forskningsspørsmål og metoder. Den som blir tilbudt stillingen, vil etter tiltredelse utarbeide den ferdige prosjektbeskrivelsen i samråd med sine veiledere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i historie eller annet humaniora-fag og dokumenterte engelskkunnskaper.

Det anses som en fordel om du:

 • Har erfaring med digital humaniora og databaser på nett.
 • Har lesekompetanse i latin og/eller andre sentrale kildespråk.
 • Kan norsk eller et annet skandinavisk språk. Dette er fordi norsk er arbeidsspråk i det daglige arbeidet både ved Universitetsbiblioteket og i forskningsgruppen CNN. Høyt kvalifiserte søkere uten forkunnskaper i et skandinavisk språk vil komme i betraktning, men vil bli oppfordret til å utvikle sin språkkompetanse i løpet av ansettelsesperioden.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 10000 tegn, inkludert mellomrom. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir del av en veletablert forskningsgruppe
 • Mulighet for inntil ett års forlenget ansettelse etter innlevering av avhandling
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med forskningsinteresser og motivasjon for å søke på stillingen (inntil 3600 tegn, inkludert mellomrom)
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Nordiske søkere kan dokumentere dette med kopi av vitnemål fra vgs.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Foreløbig prosjektskisse (maks 10000 tegn, inkludert mellomrom)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS