LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i historie

Søknadsfrist: 15.09.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR) er det ei ledig stilling som stipendiat i historie. Stillinga skal knytast til prosjekt "Grønland - mellom historisk kolonisering og historiografisk avkolonialisering". Prosjektet omhandler Grønlands eldre historie (fram til 1800) og/eller om historieskrivinga om Grønland/Kalalliit Nunaats historie. Stipendiaten vil vere ein del av den interdisiplinære forskingsgruppa Creating the New North (CNN).

Stipendiatstillinga er ei utdanningsstilling og har fullført forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er ein føresetnad for tilsetting og studieperioden startar når ein tiltrer i stillinga.

Stillinga gjeld for ein periode på 3 år og ph.d.-studiar på fulltid med høve til forlenging av eit gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlinga blir levert på normert studietid innan 3 år eller innan 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for eit gjennomføringsstipend på høvesvis 12 eller 6 månader. Gjennomføringsstipendet skal brukast til kvalifikasjonsfremjande tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervising og andre arbeidsoppgåver ved fakultetet. Meir om ordninga med gjennomføringsstipend finn du her.

Arbeidsstad er UiT i Tromsø. Ein må kunne starte i stillinga innan rimeleg tid etter å ha mottatt tilbod.

Institusjonelt og fagleg miljø 

AHR består av om lag 70 tilsette innanfor fagmiljøa arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi med ein felles administrasjon. I tillegg er det nasjonale senteret «Registreringssentral for historiske data» (RHD) ein del av AHR. Institutt driv med undervising, forsking og formidling hovudsakleg innan nordområdestudium, der det fleiretniske/-kulturelle står sentralt, men set dette inn i ein nasjonal og internasjonal komparativ samanheng. AHR er eit aktivt institutt med fast tilsette, stipendiatar, postdoktorar og emeritusar tilknytta ulike forskingsgrupper/fagmiljø.

CNN er UiT sitt miljø for tverrfagleg forsking på nordområda i eldre tid. Gruppa jobbar med politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse endringsprosessar i dei fleiretniske nordområda i førmoderne tid, i spennet mellom perspektiv frå nord og perspektiv på nord. Dei siste åra har forskinga vore konsentrert rundt reformasjon, konfesjonalisering, misjon og religiøs praksis, den nord-atlantiske og arktiske handelen, framstilling av det samiske og det nordlege i europeisk lærdomshistorie og identitet, samisk skule- og utdanningshistorie, nasjonalitet og suverenitet knytt til kulturelle, etniske og politiske grenser og grenseforståingar.

Om prosjektet

Stillinga blir lyst ut tematisk og kronologisk breitt. Stipendiatprosjektet må vere historiefagleg, men det kan ha litterær, kartografisk, geografisk, idehistorisk eller kulturhistorisk vinkling. Mogelege emne for prosjektet kan vere handel, næring og ressursforvaltning; kristendom og kyrkjeleg forvaltning; kongemakt og verdsleg forvaltning; sjøfart, migrasjon og mobilitet; kartografiske og litterære framstillingar; misjonering, kolonisering, kulturmøte; forskingshistorie.

CNN arbeider for tida med fleire prosjekt innan digital humaniora, i nært samarbeid med Universitetsbiblioteket og det nye UiT-senteret for arktisk humaniora (ArcHum), så prosjektskisser med digitale humaniora-komponentar er velkomne. I tillegg byr Universitetsbibliotekets spesialsamlingar på ei stor mengde relevante kjelder til Grønlands eldre historie, både kart og bøker, som vil kunne vere gode faglege ressursar. Mange av desse kjeldene er framleis underutforska. 

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige X sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Kvalifikasjoner

For stillinga er det eit krav om mastergrad eller tilsvarande i historie eller lektorutdanning 8.-13. med studieretning historie. Søkjarar må også ha dokumentert gode kunnskapar i engelsk og kunne jobbe i eit internasjonalt miljø.

Det vil bli vektlagt om søkjaren

 • kan norsk eller eit anna skandinavisk språk. Det meste av det aktuelle kjeldematerialet er skrive på nordiske språk. Norsk er arbeidsspråk i det daglege arbeidet både i forskingsgruppa CNN og ved AHR. Høgt kvalifiserte søkjarar utan forkunnskapar i eit skandinavisk språk vil bli vurderte, men om dei får tilbod om tilsetjing, vil dei bli oppfordra til å utvikle språkkompetansen sin i løpet av tilsetjingsperioden. 
 • har lesekompetanse i latin og/eller andre sentrale kildespråk.

Søkjarane må levere ei prosjektskisse med det faglege grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Skissa skal ikkje overstige fem sider, inkludert litteraturreferansar. Ho må innehalde ei grunngjeve skildring av tema, forskingsspørsmål og kjeldekategoriar. Den endelege prosjektbeskrivinga vil bli utvikla i samarbeid med rettleiar. Det er viktig at søkjaren har passande bakgrunn og er motivert til å arbeide med prosjektet.

I bedømminga av søkjarane blir det vektlagt kva for potensiale dei har til å gjennomføre ei forskarutdanning basert på masteroppgåva eller tilsvarande, og eventuelle andre vitskaplege arbeid. Det vil også bli tatt omsyn til prosjektskissa, eventuell anna erfaring som er relevant for gjennomføring av doktorgradsstudiet og den faglege rettleiingskompetansen som er tilgjengeleg i CNN.

I vurderinga vil vi også vektlegge kor personleg eigna og motiverte søkjarane er for stillinga. 

Vi søkjer kandidatar som mellom anna har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studentar

Flest mogeleg bør få høve til å gjennomgå ei forskarutdanning. Om du allereie har oppnådd ein doktorgrad eller har tilsvarande kompetanse, er du ikkje aktuell for tilsetjing i denne stillinga. 

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse/Prosjektskisse (maks 5 sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du ikke har mottatt vitnemålet for mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Du må legge ved masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS