Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 04.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), Det Helsevitenskapelige Fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i helsevitenskap tilknyttet forskningsgruppen Allmennmedisin.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i X innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om stillingens forskningsområde

I denne studien ønsker vi å undersøke om den såkalte Friskgårdmodellen, som er basert på en biopsykososial forståelse hvor helse og arbeid inngår som samtidige og integrerte arbeidsrettede rehabiliteringstiltak, fører til bedre mestring av sammensatte lidelser og øker sjansen for retur til arbeid og jobbfastholdelse over tid. Friskgården er en institusjon som drifter arbeidsrettet rehabilitering i Helse Midt-Norge fra fire ulike steder i Trøndelag. Friskgården har 25 års erfaring med å utvikle og bygge opp en ny kompetanse, og derigjennom en ny tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering.

Studien er designet som en prosessevaluering og oppfølgingsstudie av et prosjekt som startet i januar 2018. Det planlegges å benytte et blandet forskningsdesign med hovedfokus på kvalitative analyser. For å utforske endringsprosessen i rehabiliteringen vil det benyttes observasjon av tiltakene og fokusgrupper/intervjuer med de ansatte, deltakerne og samarbeidspartnere (NAV, fastlege, arbeidsgiver, familie). Friskgården har dessuten etablert en omfattende registerdatabase tilknyttet prosjektet, og det vil i prosjektet også være mulighet for å hente ut kvantitative data fra registerdatabasen. Data herfra kan brukes dels som støtte for formulering av forskningshypoteser, og dels for å beskrive endringer i skåre for tilpasningsevne og mestringsfølelse ved avsluttet rehabiliteringsprosess.

Om forskningsruppen

Allmennmedisinsk forskningsgruppe har 41 medlemmer totalt. Forskningsgruppen er delt opp i fire temagrupper som jobber selvstendig med tematikk og søknader. Dette prosjektet er tilknyttet temagruppen «Symptomer og legesøkning». Det aktuelle prosjektet tar sikte på å styrke den tverrfaglige kompetansen på arbeid og helse ved ISM. For å oppnå dette samarbeider temagruppen med forskningsgruppen Arbeidshelse i Nord, FoU gruppen ved Friskgården, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN og Institutt for psykologi ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i psykologi, medisin eller andre relevante fagområder som helsefag eller samfunnsvitenskap. Erfaring med bruk av kvalitative forskningsmetoder anses som en fordel.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper samt god beherskelse av norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

  • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
  • Attester
  • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
  • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS