Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i helsefag

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for helse- og omsorgsfag

Om stillingen

Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i prosjektet "Family caregivers of frail home-dwelling older adults –unwarranted variations in access to and use of formal support". Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord.

Arbeidssted er campus Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen seks måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.01.21 og gjelder for fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Stillingens forskningsområde

Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord er tverrfaglig og skal skape ny kunnskap om og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Særskilte satsingsområder er kommunale helse- og omsorgstjenester i et nordområdeperspektiv og rehabiliteringsforløp, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Stipendiatstillingen innebærer 75% forskning (PhD-studier) og 25% undervisning ved instituttets utdanninger. Forskningsprosjektet har til hensikt å utforske uønsket variasjon i tjenestetilbud til og tjenestebruk hos pårørende til hjemmeboende eldre personer med omfattende hjelpebehov. Studien har et kvantitativt design, og det planlegges bruk av registerdata og surveydata.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves oppnådd mastergrad i helsefag eller annen relevant mastergrad. Den som ansettes må ha en av de helsefaglige grunnutdanningene som tilbys ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Søkere som er i avsluttende fase av masterstudier kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her.

Det er en fordel om søker har:

 • God kompetanse i og erfaring med bruk av kvantitative forskningsmetoder
 • God kjennskap til kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak på fakultetets ph.d.-program oppfylles, jfr. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT Norges arktiske universitet med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet, som finnes på nettside med reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, pedagogisk kompetanse og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester
 • eventuelle vitenskapelige arbeider, herunder masteroppgaven
 • kontaktinformasjon til 1-3 referanser

Språkkunnskaper i engelsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • vitnemål norsk videregående skole med engelsk (140 timer) muntlig og skriftlig
 • TOEFL (test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • fullført universitetsgrad I faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • fullført ett års universitetsstudium i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Språkkunnskaper i norsk kan dokumenteres på følgende måte:

 • vitnemål norsk videregående skole

Dersom du ikke har norsk/skandinavisk videregående skole kan språkkunnskaper i norsk dokumenteres på følgende måte:

 • bestått eksamen i norsk som andrespråk på VKII-nivå (3. klasse)
 • bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Bergenstesten: test i norsk - høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren Bestått (i ny karakterskala). De som har svensk eller dansk som morsmål, og som har generell studiekompetanse fra hjemlandet, behøver ikke å ta testen

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Pedagogiske kvalifikasjoner kommenteres i søknaden.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.I bedømmelsen kan det også tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS