LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i gastrokirurgi (klinisk beslutningsstøtte og kunstig intelligens)

Søknadsfrist: 14.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig en 50% stilling som stipendiat i gastrokirurgi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Tilsettingen som stipendiat gjelder for en periode på 6 år med 50% ved UiT og 50% ved UNN. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende 100 % i 3 år og mulig pliktarbeidet bestående av undervisning, inkludert planlegging og avvikling av eksamen, og andre administrative oppgaver. Det er viktig å merke at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.Fremgang i forskning vil være beskrevet og gjennomgått hvert år i en fremdriftsplan i tett samarbeid mellom stipendiaten, hovedveileder og instituttleder.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Stillingen er knyttet til forskningsgruppa i Gastrokirurgi for prosjektet «Utvikling av klinisk beslutningsstøtteverktøy innen Gastrokirurgi (anal inkontinens) ved hjelp av kunstig intelligens». Prosjektet er tilknyttet Universitetets langsiktige satsingsprosjektet «Consortium for Patient Centred Artificial Intelligence». Dette er et tverrfaglig forskningsprosjekt med overordnet mål å bidra til utvikling og implementering av kunstig intelligens i klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten.

Målet med denne delen av prosjektet er å utnytte mange muligheter som kunstig intelligens gir til å bruke all informasjon som er lagret i Norsk inkontinensregister for å avdekke mønstrer mellom preoperative data og beste kliniske utkomme etter behandling. Deretter skal det etableres en prospektiv klinisk undersøkelse av nye pasienter med slik lidelse. Det første målet er å utvikle et generisk sanntidsverktøy for klinisk beslutningsstøtte. Det andre målet er gjøre en prospektiv undersøkelse for å bekrefte nytte og kvalitet ved verktøyet kan brukes etter etablerte retningslinje for utredning og behandling.

Stipendiaten vil få tilgang til veiledning både innen det kliniske feltet og til det kunstig intelligensbaserte feltet. Det er en forutsetning at stipendiaten deltar i den regelmessige forsknings - og informasjonsprogrammet som dette tverrfaglige prosjektet har etablert.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Stig Norderval:

or Head of Office Arvid Inge Paulsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring innen kirurgi, inkludert påbegynt spesialistutdanning (LIS)
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre undervisningen, forskerutdanningen og forskningsprosjektet samt:

 • Evne til å jobbe selvstendig og ha en egen «drive»
 • Evne til å samarbeide godt med andre helseprofesjoner

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Stor grad av frihet i arbeidet
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • CV og søknadsbrev som beskriver din motivasjon for stillingen
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelsk og norskkunnskaper, om du ikke har norsk, svensk eller dansk generell studiekompetanse.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS