LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i biologi / marin økologi

Søknadsfrist: 31.12.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen "Arctic Marine System Ecology" (AMSE). Stipendiatstillingen vil inngå i prosjektet «Multi-stressor modulated species interactions in coastal ecosystems».

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB)

Institutt for arktisk og marin biolog (AMB) samler seks forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettetog forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale- og nasjonale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å utforske (i) hvordan ferskvannseksponering og uttørking påvirker interaksjoner mellom purpursnegl, blåskjell og baldakin-dannende (canopy-forming) makroalger, (ii) vurdere hvorvidt og, om mulig, estimere hvor mye struktur og funksjon i det bentiske fjæresamfunnet blir modifisert av dette, samt (iii) avdekke de underliggende mekanismene for eventuelle påvirkninger. Planlagt feltarbeid inkluderer observasjonsstudier av artsfordelinger langs stressgradienter og gjennomføring av manipulasjonsbaserte eksperimenter. Et eksperimentelt anlegg med 100 akvarietanker er tilgjengelig for prosjektet, noe som muliggjør kontrollerte labeksperimenter for å undersøke variasjon i interaksjonsstyrken mellom predator og byttedyr. Morfologiske og fysiologiske parametere fra predatorene og byttedyrene skal kvantifiseres for å estimere styrken av stressresponser og typen av forsvarsegenskaper som blir benyttet. Prosjektet inkluderer samarbeid med Melzner lab (GEOMAR, Kiel, Tyskland).

Det forventes at kandidaten bidrar aktivt i utviklingen av ph.d.-prosjektet. Aktuelle tema inkluderer, men er ikke begrenset til, observasjonelle og eksperimentelle studier av romlig variasjon av organismetetthet og interaksjonsstyrke samt kvantifisering av variasjon i fysiologiske responser av begge, rov- og byttedyr, til miljøstressorer. Stillingen innebærer undervisningsoppgaver som særlig vil være knyttet til økologikursene ved UiT.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 2 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha en mastergrad innen biologi, eller økologi, marin biologi, marin vitenskap, miljøvitenskap eller andre relevante fagområder.
 • Ha erfaring med bruk av den statistiske programpakken R.
 • Være villig til å gjennomføre forskingsopphold i Tyskland og feltarbeid i Nord-Norge.
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole.
 • Ha god beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk, eller være villig til å lære norsk innen 2 år. UiT-ansatte tilbys gratis norsk språkkurs.
 • Ha førerkort klasse B.

Det er fordelaktig om du i tillegg har:

 • Bakgrunn i marin biologi, dyrefysiologi og/eller bentisk økologi samt erfaring med design og oppbygning av felt- og/eller lab-eksperimenter.
 • Erfaring med statistisk dataanalysering av flerfaktoriale studiedesigner.
 • Peer-bedømte publikasjoner fra tidligere forskningsaktiviteter.

Vi søker en samarbeidsvillig og høyt motivert person som kan arbeide selvstendig og i team, både innenfor forskning og undervisning. Bedømmelseskomitéen vil vektlegge de enkelte søkernes personlige egnethet relatert til prosjektet. Det forventes at den suksessfullrike kandidaten skal arbeide tett med medlemmer av andre arbeidsgrupper på UiT og i Tyskland. Både studie- og/eller jobbrelatert utenlandsopphold og medvirkning til prosjektutvikling vil være fordelaktig.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Bedømmelse

Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det kommer frem av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • prosjektskissen
 • erfaringsbeskrivelse mht. bruk av R-programpakken.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning forgjennomføringen av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer av formidling.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram. En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt.
 • Gode karrieremuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • søknadsbrev som belyses påkrevde og fordelaktige kvalifikasjoner
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, faglig trening og yrkesaktiviteter)
 • vitnemål og karakterutskrift fra søkers bachelorgrad eller lignede
 • vitnemål og karakterutskrift fra søkers mastergrad eller lignede
 • forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • PDF av masteroppgave
 • beskrivelse av erfaring med bruk av R-programpakken (maks halv side)
 • prosjektskisse med egne idéer for mulig prosjektutviklingsarbeid (maks 2 sider)
 • kopi av gyldig førerkort (minimum klasse B)
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • kontaktinformasjon for to referansepersoner
 • liste over forskningspublikasjoner som skal inneholde følgende opplysninger om peer-bedømte artikler: forfatter(e), år, arbeidstittel, fagjournal (navn & volum), første & siste sidenummero andre: forfatter(e), år, tittel, forlag, publikasjonstype, trykkested og sideantall.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS