LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i arkeologi

Søknadsfrist: 31.08.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.) innen disiplinen arkeologi. Instituttet består av om lag 55 ansatte med en felles administrasjon. Instituttet driver undervisning, forskning og formidling og i tillegg er det nasjonale senteret Registreringssentralen for historiske data (RHD) en del av AHR. Det fleretniske/-kulturelle i nordområdene står sentralt innen alle arbeidsområder, men dette settes inn i en nasjonal og internasjonal komparativ sammenheng. AHR er et aktivt institutt som per i dag har 6 stipendiater og 3 postdoktorer tilknyttet ulike forskningsgrupper/fagmiljøer. Instituttets arkeologimiljø er internasjonalt sammensatt og har 6 faste vitenskapelig ansatte. Miljøet driver forskning innen et bredt spekter av kulturhistoriske temaer, samisk arkeologi, teori og metode, kulturarv og samtidsarkeologi.

Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen SARG (Sub-Arctic Stone Age Research Group) som jobber med nordlige fangstsamfunn i tiden 9000-0 BC. SARG ble dannet i 2015 og er lite, aktivt miljø med medlemmer fra flere av landsdelens sentrale arkeologiske miljøer og et stort internasjonalt nettverk. Det geografiske hovedfokus ligger på det nordlige Fennoskandia med et eksplisitt mål om å delta i den internasjonale debatten om jeger-samlere. Gruppen tar sikte på å være inkluderende mht. teoretisk og metodisk tilnærming samt forskingstematikk. Temaer som gruppen så langt har jobbet med dekker demografi på ulike skalaer, økodynamikk, tilgjengelighet og distribusjon av littiske råstoffer, funksjonelle studier av skiferredskaper, menneske-dyr relasjoner, bergkunst, og kosmologi.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Stillingen inngår i et av SARGs nye prosjekttemaer: 

Forager lifeworlds. Her legges det vekt på å utforske integrasjonen av materielle og immaterielle aspekter i de forhistoriske fangstsamfunnenes hverdag og verdensforståelse. Det er knyttet opp mot diskusjoner omkring menneskers interaksjonsdynamikk med både naturlige og kulturelle omgivelser, det være seg dyr, ting eller materialitet i en bred forstand. Sentralt i disse står den aktive rollen som for eksempel naturomgivelser og ting har i den felles verden, hvordan samspillet med disse er avgjørende for all væren og hvordan variasjon i samspillet kan lede til diversitet også mellom ulike fangstsamfunn. Debatten foregår under ulike vinklinger som relasjoner mellom dyr og mennesker, relasjonell ontologi og animisme, men står teoretisk også nært ting-teori, materialitetsstudier og perspektiver innen humanistisk miljøarkeologi. Siden mange elementer, herunder tro og erfaring, i de tidlige fangstsamfunn ikke har etterlatt seg direkte materielle spor ligger en del av utfordringen i hvorvidt og evt. hvordan slike immaterielle aspekter kan studeres.

Det ønskes forslag til prosjekter som tar utgangspunkt i konkret empiri i form av arkeologisk materiale, strukturer eller utvalgte landskap knyttet til skandinaviske forhistoriske jeger-samlere. Problemstilling og mål skal være rettet mot å belyse hvordan livet i fangstsamfunn på ulik viss preges av og preger sine materielle omgivelser. Siden mye av debatten så langt har vektlagt landpattedyr og fugler er et eksplisitt fokus på eksempler fra kyst- eller elvelandskaper velkommen. For ytterligere informasjon ta kontakt med professor Charlotte Damm.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige fem sider (maks 2000 ord), ekskludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i arkeologi.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. På grunn av kildesituasjonen, er det ønskelig at søkere behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Prosjektskissen vil tillegges stor vekt i bedømmelsesprosessen og må legge opp til et gjennomførbart prosjekt innenfor stillingens forskningsområde. Forkunnskaper om det valgte kildemateriale fra Skandinavia vil telle positivt. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • Prosjektskisse på fem sider (maks 2000 ord) ekskludert referanser 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS