LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i operasjonsykepleie

Søknadsfrist: 01.11.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosial vitenskap er det ledig midlertidig stilling som Stipendiat i operasjonsykepleie

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosial vitenskap er det ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor operasjonsykepleie. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig og etter nærmere avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og Fagmiljøet tilknyttet masterprogrammene i avansert sykepleie og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Stipendiatperioden kan gjennomføres som 100% over tre år, eller som 75% over fire år. Ved 4-årig stilling vil 75% av tiden være relatert til PhD-arbeidet og 25% være knyttet til arbeidsoppgaver innenfor studieprogrammet Master i operasjonssykepleie.

Om doktorgradsprosjektet

Vi søker en kandidat som er motivert for og interessert i forskning rettet mot operasjonssykepleiers oppgaver og ansvar ved robotkirurgi.

Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen ‘Avansert sykepleie’som har fokus på problemstillinger relatert til den avanserte sykepleiepraksisen som USNs studenter utdannes til å ivareta. Dette inkluderer profesjonell autonomi og ansvar, utfall og erfaringer for pasienter og pårørende som mottar helsetjenestene, samt hvordan avansert sykepleie kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste som sikrer likeverdige tjenester, pasientsikkerhet, helsetjenestekvalitet og personorientert sykepleie på et overordnet nivå.

Hovedmålet med PhD prosjektet er å utforske operasjonssykepleieres syn på egen rolle og ansvar ved robotkirurgi, måle prevalens av trykksår på ulike tidspunkt knyttet til robotkirurgi, og undersøke om det er mulig å avdekke potensielle prediktorer for trykksårutvikling.

PhD prosjektet vil fokusere på

 • Operasjonssykepleiers opplevelse av rolle og ansvar i forbindelse med robotkirurgi.
 • Pasienters opplevelse av kvalitet og erfaringer med robotkirurgi.
 • Koordinering og interaksjon for å forbedre effektivitet og kvalitet på tjenestene.
 • Felles kunnskap på tvers av profesjoner.
 • Arbeidsprosesser og organisering av tjenestene på systemnivå.

Prosjektet vil være i tråd med USNs strategiske satsningsområde «Eit universitet tett på arbeidslivet». Arbeidslivet generelt, og operasjonssykepleie spesielt, endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Fra sentrale myndigheter settes det stort fokus både på oppgavegliding og digitalisering innen helsetjenesten. Prosjektet vil bidra med kunnskap om effekter av oppgavegliding i operasjonsavdelinger, samt bruk av digitale innovative verktøy for å forebygge pasientskader som vil kunne tas i bruk på andre områder, både innen utdanning og i andre kontekster innen helsetjenesten. Prosjektet tar i bruk både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode.

Stipendiaten vil bli en del av Forskningsgruppen Avansert sykepleie. Professor Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen vil være hovedveileder, Monica Ravik (Førsteamanuensis, USN), Brita Fosser Olsen (Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold) og Carina Bååth (Professor, Karlstads Universitet) vil være bi-veiledere. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsforløpet.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha

 • Videre- eller masterutdanning i operasjonssykepleie, evt være operasjonssykepleier med annen helsefaglig relevant masterutdanning (total 120 studiepoeng).
 • Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen.  
 • For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B, og karakteren B eller bedre på masteroppgaven.
 • Den som ansettes må kunne snakke/forstå et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kreves gode engelsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være
 • Være motivert til å dele kunnskap.
 • Motivasjon for forskning, og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 532 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, tlf: 416 687 97
 • Instituttnestleder Anne Marie Gran Bruun, tlf: 905 32 387

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, Ruth.Haugerud@usn.no telefon 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

Søkere må vedlegge et dokument (maks 3 sider/1500 ord) som redegjør for:

 • Klinisk erfaring innen operasjonsykepleie.
 • Utdanningsfaglig bakgrunn som er relevant for stillingen.
 • Motivasjon for dette prosjektet.
 • Eventuell prosjekterfaring.

En mer omfattende prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til AnnChatrin.L.Leonardsen@usn.no. Endelig prosjektbeskrivelse ferdigstilles i samarbeid med stipendiaten som ansettes.

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende 
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS