LEDIG STILLING VED SINTEF

Avdelingskoordinator (AK) - Trondheim

Søknadsfrist: 30.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Har du lyst til å jobbe med administrative tjenester og prosjektstøtte i en forskeravdeling?

Til en av våre avdelinger i Trondheim søker vi en avdelingskoordinator (AK) i 100 % stilling. Avdelingskoordinatorene er til daglig tilknyttet forskningsgrupper på SINTEF Industri og vil derfor være en nøkkelperson når det gjelder å bistå ledere, forskere og prosjektledere med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter, samt administrative oppgaver i grupper.Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning.

Viktige arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å:

 • Støtte prosjektleder og prosjekteier med prosjektøkonomi, fakturering og rapportering
 • Bistå prosjektledere og prosjekteier med at krav i styringssystemet blir oppfylt
 • Bistå prosjektledere og leder ved interne og eksterne revisjoner og kundeundersøkelser
 • Dokumenthåndtering og arkivering
 • Delta proaktivt i implementering og utvikling av rutiner og systemer
 • Oppgaver som mottak av nyansatte, jubileer, administrativ støtte, samt andre forefallende oppgaver i det daglige
 • Lederstøtte bla. organisering av møter/seminarer og mottak av besøkende, oppfølging av oppgaver i årshjulet
 • Håndterer lokale driftsbehov og relaterte prosjekter

Vi søker etter en person som:

 • Har bachelor innen administrative/økonomiske fag eller tilsvarende kompetanse fra arbeidserfaring
 • Har minst tre års arbeidserfaring
 • Har erfaring fra prosjektledelse/-støtte
 • Behersker standard dataverktøy (Office) og kjente økonomi og administrative systemer
 • Er systematisk, ryddig, proaktiv og serviceorientert
 • Kommuniserer tydelig og direkte
 • Deltar aktivt i utvikling og implementering av rutiner og systemer
 • Er selvstendig, men evner å samarbeide på tvers i organisasjonen
 • Har norsk som arbeidsspråk i tillegg til å beherske engelsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.Kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Department Coordinator Do you want to work with administrative services and economy project support in a research department?For one of our departments in Trondheim, we are looking for a department coordinator (AK) in a 100% position. The department coordinators are daily associated with research groups at SINTEF Industry and will therefore be a key person when it comes to assisting managers, researchers and project managers with coordination and follow-up of research projects, as well as administrative tasks in groups.The position will give you the opportunity to work in an environment with committed and skilled researchers where you can follow research projects from idea to project completion.

Important tasks and areas of responsibility will be to:

 • Support project manager and project owner with project finances, invoicing and reporting
 • Assist project managers and project owners in ensuring that requirements in the management system are met
 • Assist project managers and leaders in internal and external audits and customer surveys
 • Document management and archiving
 • Participate proactively in the implementation and development of routines and systems
 • Tasks such as receiving new employees, anniversaries, administrative support, as well as other incidental tasks in daily life
 • Management support, among others. organization of meetings / seminars and reception of visitors, follow-up of tasks in the annual cycle
 • Handles local operational needs and internal projects

We are looking for a person who:

 • Has a bachelor's degree in administration / finance/economy or equivalent competence from work experience
 • Has at least three years' work experience
 • Has experience from project management / support
 • Masters standard computer tools (Office) and known finance and administrative systems
 • Is systematic, orderly, proactive and service-oriented
 • Communicates clearly and directly
 • Participates actively in the development and implementation of routines and systems
 • Is independent, but able to collaborate across the organization
 • Has Norwegian as a working language in addition to mastering English orally and in writing

We offer:

 • Exciting and challenging work tasks
 • Inclusive and pleasant workplace with good colleagues, professionally and socially
 • Good pension and insurance schemes
 • Good welfare schemes
 • Competitive wages

Applications are submitted electronically including CV, copy of diploma and other attachments that directly support qualifications for the position, e.g. certificates, diplomas. Applications will be processed consecutively.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS