Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Søknadsfrist: 04.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Handelshøgskolen

Om stillingen

Ved Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat er det ledig en 100% midlertidig stilling som utreder/rådgiver. Kommisjonens sekretariat er plassert i Tromsø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet. Arbeidssted vil være ved Handelshøyskolen ved UiT, Campus Tromsø.

Stortinget nedsatte i juni 2018 Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen). Dens oppgave er å foreta granskning av norske myndigheters fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Kommisjonen skal gjennomføre en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskingspolitikken frem til i dag og foreslå tiltak for videre forsoning. Kommisjonens sammensetning, oppgaver og mandat kan du finne her.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest og har varighet til 30. september 2022.

Sekretariatet består per i dag av sekretariatsleder, to utredere og en administrativ medarbeider i tillegg til studentassistenter. Sekretariatet bistår kommisjonen med faglige utredninger og analyser, og tilrettelegger for kommisjonens oppsøkende virksomhet. I tillegg skal sekretariatet utføre administrative oppgaver som å organisere kommisjonens møter, reiser og øvrig kontakt med de berørte miljøene, skrive møtereferater og forvalte kommisjonens budsjett. Sekretariatet skal også arkivere og sluttføre kommisjonens arkiv. Sekretariatet vil forestå øvrige avsluttende oppgaver etter at kommisjonens arbeid er ferdigstilt.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å utarbeide faglige utredninger og analyser for kommisjonen. Dette omfatter blant annet informasjonsinnhenting, analyse av materiale, utarbeidelse av drøftingsnotater og utarbeidelse av kommisjonens rapport. Andre administrative oppgaver kan tilkomme. En del reisevirksomhet som ledd i kommisjonens arbeid må påregnes.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Spørsmål om arbeidsmiljø, arbeidssted o.l. rettes til kontorsjef Inger Janne Johansen, tlf. 77646006, epost: [email protected].

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på minimum masternivå
 • dokumentert erfaring fra forsknings- eller utredningsarbeid. Erfaring med temaer som omfattes av kommisjonens arbeid er en fordel
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Det er en fordel med kompetanse på samisk, kvensk eller finsk språk
 • kjennskap til samisk, kvensk/norskfinsk eller skogfinsk kultur
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • analytiske evner

Vi tilbyr

 • Utfordrende og faglig stimulerende oppgaver knyttet til et kommisjonsarbeid av stor nasjonal betydning
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Buorisboahtem! - Buoristbåhtem! - Tervettulema! – Buresboahtin! - Velkommen som søker!

Søk på stillingen