LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat innen teamarbeid i helsetjenesten

Søknadsfrist: 01.05.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie.


Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1400 studenter tilknyttet fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 105 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat innen teamarbeid i helsetjenesten ved forskningssenteret SHARE fra 1.9.2023. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helsetekonolgi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i Helse og medisin. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingene inngår i prosjektet «Tools4Teams» i Marie Sklodowska-Curie programmet Doctoral Networks, og er finansiert av prosjektet og Det helsevitenskapelige fakultet.

Om prosjektet og forskningstema

Tools4Teams prosjektet ønsker å lære på tvers av helsetjenester til akutte og kroniske pasientgrupper. Målet er å utvikle grunnleggende kunnskap om kognitive, emosjonelle og atferdsmessige interaksjonsprosesser i team og hvordan disse prosessene kan støttes av innovative verktøy. Ved å overføre kunnskap på tvers av europeiske helsesettinger vil Tools4Teams svare på utfordringene knyttet til økt kompleksitet i helsetjenesten. Sentrale temaer i prosjektet er utvikling av innovative teamverktøy (fysiologiske sensorer, plattformer for integrasjon av informasjon og AR/VR-teknologi) og teamkompetanse (dvs. refleksjon, konflikthåndtering og multi-team praksis). Læring vil knyttes til hvordan, når, hvor og av hvem bruk av disse verktøyene vil være nyttige, anvendelige og etiske. Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte stipendiater i 6 europeiske land med dybdekunnskap og tverrfaglig kompetanse innen forskningsmetoder på teamarbeid i helsetjenesten, design, systemtenkning og etikk, supplert med nettverkskompetanse, gründertankegang og industriell anvendelse.

Forskningstema

Stillingene skal dekke følgende to områder:

I) Koordinering i multi-team. Hensikten med PhD-prosjektet er å designe verktøy for å støtte pasientoverganger på tvers av multi-team-systemer (MTS) ved å beskrive praksis i MTS (oppgaver, prosesser, resultater) i pasientoverganger mellom sykehus og primærhelsetjeneste, (2) identifisere MTS-kompetanser som støtter eller hindrer kvalitet og pasientsikkerhet i overganger og (3) utforske hvordan digitale verktøy kan støtte MTS-kompetanser i pasientoverganger.

II) Pasient- og familieinvolvering i akutt teamarbeid. Hensikten med PhD-prosjektet er å utvikle retningslinjer for verktøy som kan støtte rollen til pasienter og deres familie i et akutt prehospitalt teamarbeid ved å (1) identifisere de spesifikke egenskapene ved rollen til pasient og familie i akutt teamarbeid, (2) kartlegge utfordringer og pasient- og familiebehov i en prehospital setting og (3) samskape et sett med designprinsipper for en tiltakspakke som støtter ulike aspekter ved pasient- og familierollen, og (4) pilot-teste designprinsippene i en simulert setting.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for ett av de skisserte doktorgradsprosjektene der det gjøres rede for din kompetanse i tilknytning til prosjektet og en tentativ plan for gjennomføring (teoretisk- og metodisk tilnærming). Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor helsefag eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Du bør beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen på normert tid.
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stipendiat i Marie-Curie programmet

Doktorgradskandidater på Marie-Curie programmet er definert som de som ved ansettelsestidspunktet er i sine tre første år (fulltidsengasjement) av sin forskningskarriere.

Marie-Curie programmet Doctoral Networks er et mobilitetsprogram. Det er et krav at stipendiatene i dette programmet gjennomfører internasjonal mobilitet i ansettelsesperioden. Ved tidspunktet kandidaten ansettes av vertsinstitusjonen, i dette tilfellet UiS, må kandidaten ikke ha oppholdt seg eller utført sin hovedaktivitet (arbeid, studier osv.) i vertsnasjonens land (Norge) i mer enn 12 måneder i løpet av de 36 månedene umiddelbart før rekrutteringsdato – det vil si mellom september 2020 og september 2023. Kortere opphold som ferier telles ikke med i denne sammenhengen. PhD-prosjektene skal gjennomføres i Norge med datainnsamling i praksisfeltet.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og mer detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Professor Sissel Eikeland Husebø, tlf: 51834194, e-post: sissel.i.husebo@uis.no eller til
 • Professor Karina Aase, tlf: 51831534, e-post: karina.aase@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51831361, e-post: annette.l.molnes@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, (maksimum 5 sider) mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk kan bli etterspurt.

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra avtalte utenlandsopphold og internasjonale samlinger som del av Marie Sklodowska-Curie programmet Doctoral Networks.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS