LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 17.12.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.
Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie.

Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet.

Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1400 studenter tilknyttet fakultet.Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 105 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Vil du bidra til helsetjenesteforskning på psykisk velvære og resiliens i eldreomsorgen?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig tre stillinger som doktorgradsstipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi fra fra 01.03.2024.

Stillingene er tilknyttet SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og forskningsprosjektet Support4Resilience (S4R): Strenghtening resilience and mental wellbeing through the Support¤resilience toolbox for leaders in lederly care.

Forskningssenteret SHARE ble etablert i 2017 og er ett av åtte forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er Universitetet i Stavanger, NTNU Gjøvik, og Oslo Universitetssykehus. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 70 forskere tilknyttet senteret. 

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. De som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i Helse og medisin. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningstema

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet Support4Resilience. Prosjektet er eksternt finansiert fra EU gjennom forsknings og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. Målet med prosjektet er å bedre psykisk velvære og resiliens i eldreomsorgen gjennom utviklingen og testing av digitale verktøy for ledere i helsetjenesten.

Den stadig økende etterspørselen etter helsetjenester blant annet på grunn av en aldrende befolkning har skapt et behov for kvalifiserte helsearbeidere, spesielt innen eldreomsorgen. Europeisk eldreomsorg opplever mangel på arbeidskraft, mangel på kvalifisert helsepersonell, og en stor ubalanse mellom krav og tilgjengelige ressurser, noe som forårsaker stress, utbrenthet og redusert psykisk helse og velvære blant ansatte, ledere og pårørende. Ubalansen mellom tilgjengelige ressurser og krav i eldreomsorgen gjør at en økende andel av eldre blir ivaretatt i egne hjem av pårørende. Forskningsprosjektet Support4Resilience skal adressere flere av disse utfordringene og har som mål å styrke resiliens og psykisk velvære hos ansatte og pårørende i europeisk eldreomsorg gjennom utvikling, testing og evaluering av digitale verktøy for ledere. Verktøyene skal testes ut i seks europeiske land, og vil være tilpasset ulike kontekster og ulike deler av tjenestene.

Doktorgradsstipendiatene vil, basert på kvalitative og kvantitative data, identifisere barrierer og faktorer som fremmer resiliens, psykisk velvære og gode arbeidsbetingelser i eldreomsorgen i Europa. Ledere, ansatte, og pårørende utgjør de tre målgruppene for prosjektet, og doktorgradsprosjektene skal derfor ta utgangspunkt i en av disse målgruppene. Det skal ansettes èn stipendiat innenfor hver av forskningstemaene. Ved utarbeidelse av prosjektskisse bes det om at søker skisserer ett av følgende tema:

Tema 1: Resiliens og psykisk velvære blant ansatteKandidaten vil primært fokusere på følgende deltema:1. Forholdet mellom organisatorisk resiliens, psykisk velvære og arbeidsforhold blant ansatte i eldreomsorgen.2. Utforske individuelle resiliensfaktorer blant ansatte som kan informere utviklingen av støttestrukturer på organisasjonsnivå.3. Identifisere ubalanse mellom krav og ressurser som ansatte i eldreomsorgen opplever på tvers av ulike helsesystemer i EU.

Tema 2: Resiliens og psykisk velvære blant ledereKandidaten vil primært fokusere på følgende deltema:1. Utforske relasjonen mellom organisatorisk resiliens, psykisk velvære og ledelsesstrategier blant ledere i eldreomsorgen.2. Identifisere ledelsesstrategier som bidrar til å forbedre arbeidsforholdene for ansatte og fremme involvering av pårørende i eldreomsorgen. 3. Identifisere ubalanse mellom krav og ressurser som ledere i eldreomsorgen opplever på tvers av ulike helsesystemer i EU.

Tema 3: Resiliens og psykisk velvære blant pårørendeKandidaten vil primært fokusere på følgende deltema: 1. Forholdet mellom organisatorisk resiliens, psykisk velvære og livskvalitet for pårørende i eldreomsorgen.2. Utforske individuelle resiliensfaktorer blant pårørende som kan informere utviklingen av støttestrukturer på organisasjonsnivå.3. Identifisere ubalanse mellom krav og ressurser som pårørende opplever i eldreomsorgen på tvers av ulike helsesystemer i EU.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en kortfattet prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt inkludert egen motivasjon for stillingen. Prosjektet skal tilpasses Support4Resilience prosjektet og definere innretning, relevans og teoretisk- og metodisk tilnærming. I prosjektskissen tar du utgangspunkt i ett av de tre forskningstemaene skissert ovenfor. Skissen skrives på norsk eller engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg som vil inngå i kompetansevurderingen.

Prosjektskissen bør ikke være på mer enn max 2-3 sider. I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil skissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektplanen for ph.d.-prosjektet. 

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig helsevitenskapelig- eller samfunnsvitenskapelig mastergrad (3+2) eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Du må ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, ved tiltredelse. 

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, og har potensiale for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 •  er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 •  har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 1. Prosjektleder og professor Siri Wiig, tlf: 51834288/ 90511290, e-post: siri.wiig@uis.no
 2. Førsteamanuensis Hilda Bø Lyng, tlf: 97163928, epost: Hilda.b.lyng@uis.no, eller 
 3. Avdelingsleder Nina Hjertvikrem, e-post nina.hjertvikrem@uis.no .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51 83 13 61, e-post: annette.l.molnes@uis.no 

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS