Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten relatert til satsingen "Kognitiv lab"

Søknadsfrist: 12.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 190 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger som stipendiat relatert til UiS nye satsing "Kognitiv lab". Stillingene er tilknyttet forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidatene ansettes for en periode på tre år i fulltids stilling eller 6 år i 50% stilling. En ansettelsesperiode på fire år med 25% pliktarbeid kan også vurderes. Søkere bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.

Fagområdet for stillingene er kvalitet, service og sikkerhet i helsetjenesten relatert til satsingen "Kognitiv lab". Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 50 forskere tilknyttet senteret.

"Kognitiv lab" på UIS - Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning - er et tverrfakultært initiativ som skal være en arena for tverrfaglig samarbeid innen kognisjons- og atferdsforskning. Gjennom "Kognitiv lab" får realfag og forskning på kognisjon og kunstig intelligens en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og ulike fagområder som studerer samfunnsforhold, menneskelig atferd og læring. Kognisjon er et fagbegrep som vanligvis inkorporerer mentale prosesser som forståelse, tanker, resonnementer, språk, hukommelse, persepsjon, oppmerksomhet og eksekutive kontrollfunksjoner. Kognitiv nevrovitenskap fokuserer spesifikt på de biologiske prosessene som utgjør grunnlaget for kognisjon. De kognitive vitenskapene bredere forstått undersøker informasjons-behandlingssystemer i mennesker og dyr og knyttet til kunstig intelligens. Informasjonen som et kognitivt system bearbeider kan dreie seg om f.eks. sanseinntrykk, minner, tanker eller språk, og er gjerne forbundet med kunnskap, oppfatninger og følelser. Forskningen kan også ta for seg samspill i form av f.eks. gruppedynamikk eller interaksjon mellom menneske og maskin.

Om prosjektet

SHARE deltar i UiS’ "Kognitiv lab" som tilbyr lokaler og utstyr som muliggjør forskning der en kan måle fysiologiske reaksjoner og atferd med tanke på å forstå pasienter og helsepersonells psykologiske og fysiske reaksjoner i helsetjenesteleveranser. Disse 2 stillingene er tilknyttet UiS sin satsing mot "Kognitiv lab". Den ene stillingen er et samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, det skal mottas veiledning fra begge fakulteter og kandidaten tas opp på PhD-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Den andre stillingen knyttes til PhD-programmet i helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. De utlyste stillingene vil knyttes til ett eller to av følgende forskningsområder:

1. Telemedisinske strategier for utredning av kognitive problemer og demens

Covid19 pandemien medfører at det er ønskelig å gjennomføre medisinske og psykologiske utredning i pasientens eget hjem og med et minimum av fysisk kontakt. Dette har aktualisert behovet for telemedisinsk kognitiv testing og dette delprosjektet i Kognitiv lab vil være et samarbeid mellom SHARE og Stavanger Universitetssjukehus med siktemål å utvikle og evaluere ulike sider ved slike strategier, som gjennomførbarhet med ulike grupper, validitet og reliabilitet og ulike typer testing, fra telefonbasert testing til online computerbasert testing og bruk av sensorer.

2. Telemedisin og ensomhet

I situasjonen med Covid19 leveres flere og flere helsetjenester via videochat eller lignende. Ensomhet er en alvorlig helserisiko og spesielt med eldre som er sosialt isolerte er det sentralt å undersøke helseeffekter av telemedisinske løsninger. Kan behovet for sosial kontakt tilfredsstilles og kan en bygge tillit og omsorg uten fysisk nærvær? Dette vil undersøkes gjennom observasjon, psykofysiologiske målinger eller andre fysiologiske målinger og intervjuer.

3. Menneskelig beslutningstaking med motstridende mål i utøvelse av helsetjenester

Covid19 har demonstrert hvordan helsepersonell kan stå i situasjoner der de må gjøre beslutninger som kan oppleves som etisk utfordrende med kvalitet og sikkerhetsmessige konsekvenser. Det kan være beslutninger som må veies ifht effektivitet og grundighet. I litteraturen kalles dette ofte Efficiency-Thoroughness principle. Dette prosjektet vil ta for seg viktigheten av at helsepersonell har evne til å tilpasse seg og gjøre beslutninger i ulike situasjoner. Det skal utvikles scenarier som helsepersonell kan jobbe med for å utvikle evne til refleksjon og beslutningstaking under press. Prosjektet vil evaluere resultater i form av kvalitative og kvantitative tilnærminger.

4. Helseteknologiske løsninger og effekter på helsepersonells empati, stress og jobbtilfredshet

Helsepersonell skal levere gode tjenester, men opplever ofte tidspress og usikkerhet. Hvordan påvirker behovet for distanse, med økt bruk av telemedisinske løsninger etter Covid19, opplevelsen av empati, kontakt, tillit og med dette stress og jobbtilfredshet. Dette prosjektet vil fokusere på tjenestekvalitet og sikkerhet for ansatte i helsetjenesten.

5. Testing og evaluering av miljøfaktorer for å forbedre matinntaket

Måltidene blir ofte forsømt og fører til under- og feilernæring blant eldre mennesker i institusjoner og blant hjemmeboende eldre. Ulike faktorer kan påvirke matinntaket. Kan testing og evaluering av ulike atmosfærefaktorer – lyd, farger, belysning, illusjoner og porsjonsstørrelse virke inn på matinntaket blant ulike mennesker spesielt de eldre. Kan måltider i ulike settinger øke matinntaket ved hjelp av videokonferanse, «bydelskafe», matsamlingspunkt? Ensomhet i den aldrende befolkningen er også en økende utfordring. Det er tiltak med mat- eller måltidsvenner i ulike kommuner. COVID19 gir utfordringer med kontakt mellom forskjellige mennesker utenfor kohorten. Kan bruk av ulike typer videotjenester redusere ensomheten? Dette vil undersøkes gjennom observasjon, psykofysiologiske målinger, målinger av matinntak og intervjuer.

Posisjoneringsskisse

Det er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene. Søkere bes utarbeide en 2-3 siders skisse som posisjonerer søkeren i forhold til ett eller flere av de skisserte områdene over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner for de valgte områdene. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. Ved tilbudt stilling vil skissen bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer i samråd med veiledningsteam på UiS og kollegiet i SHARE.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen et relevant område for kvalitet, service og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre vil det legges vekt på:

 • søkernes potensiale for forskning innenfor fagfeltet og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanning.
 • posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene
 • samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig fagmiljø
 • at den som ansettes kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • gode ferdigheter i norsk både skriftlig og muntlig, samt engelsk

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Arbeidssted er Universitetet i Stavanger, bortsett fra et eventuelt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet i SHARE og "Kognitiv Lab" i ordinær arbeidstid.

Det helsevitenskapelige fakultet og SHARE har få menn innenfor fagområdene helse, kvalitet og sikkerhet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

I tillegg til vurdering av innsendt materiale vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen