LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i velferd og samfunn

Søknadsfrist: 23.08.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.

Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, Barnevernsarbeid - toårig master, Psykologi - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 75 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Vil du forske på samarbeid og dialog innenfor barnevernssaker?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i velferd og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «Dialogbaserte beslutningsmodeller i alvorlige barnevernssaker» og er ledig fra 1. januar 2025.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Som stipendiat vil du bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas.

Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider. Du vil bli ansatt for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningstema

Du vil bli tilknyttet forskningsprosjektet «Dialogbaserte beslutningsmodeller i alvorlige barnevernssaker». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med kommunale barneverntjenester og involverer forskere fra UiS og NORCE med komplementære faglige bakgrunner innen barnevern, rettsvitenskap og psykologi. Prosjektet setter søkelys på hvordan barnevernet kan arbeide mer samarbeids- og dialogbasert i alvorlige barnevernssaker. Det gjør vi gjennom å utforske to relativt nye framgangsmåter (samtaleprosess og dialogprosess) som kan benyttes i alvorlige barnevernssaker. Samtaleprosess tilbys av Barneverns- og helsenemnda, mens dialogprosess er utviklet for kommunale barnevernstjenester. Fremgangsmåtene har likhetstrekk, og begge har som formål å legge til rette for å finne gode løsninger for barnet gjennom medvirkning og dialog framfor tvangsvedtak. Forskningsprosjektet har som mål å utforske implementering og deltakelse i disse fremgangsmåtene i beslutningsprosesser.

Gjennom kvalitative forskningsintervjuer vil vi utforske hvordan ungdom, foreldre, advokater og ansatte i barneverntjenesten opplever deltakelse og medvirkning i dialogbaserte beslutningsmodeller. Vi vil også sammenligne styrker og eventuelle svakheter ved de to fremgangsmåtene.

Gjennom kvantitativ metode vil vi studere hvorvidt denne type beslutningsprosesser kan påvirke utfallet i barnevernssakene på lang sikt, samt eventuelle kostnads- og tidsbesparelser. Prosjektet vil kunne bidra til å videreutvikle de aktuelle metodene, men kan også gi kunnskap som har overføringsverdi til beslutningsprosesser i barnevernssaker mer generelt. På denne måten vil funnene kunne være av stor betydning for praksisfeltet, utdanningsfeltet og for politikkutforming innen barnevernet. Du er tenkt inn som en del av det pågående prosjektet og vil arbeide med prosjektet slik det er designet. Det forutsettes, at du arbeider fulltid med prosjektet og deltar i prosjektarrangementer og samarbeid med partnere. Du skal arbeide med både kvalitative og kvantitativ metode. Du må påregne å arbeide både med datainnsamling, samt bidra til analyser av data og publiseringsarbeid i prosjektet.

I tillegg til å bidra inn i det pågående forskningsprosjektet, skal du også utvikle selvstendig analyse av de innsamlede dataene til prosjektet i samråd med prosjektleder og veiledere.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Prosjektskissen bør ikke være på mer enn én side.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fortrinnsvis barnevernsarbeid, sosialt arbeid, psykologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2024 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, og har potensial for forskning innenfor fagfeltet.
 • er arbeider strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • har evner til å være nytenkende og kreativ
 • har gode kommunikasjonsevner i engelsk, både skriftlig og muntlig

Du må beherske et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) ved tiltredelse. 

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et inkluderende arbeidsmiljø med en flat organisasjonskultur
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Du kan kontakte HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51 83 17 53, epost: christina.storm@uis.no, hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen. 

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS