LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i tjenesteinnovasjon

Søknadsfrist: 14.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 60 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i tjenesteinnovasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stillingen er ledig fra 01.01.2022.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid.

Forskningstema

Den som ansettes vil utføre sin forskning innenfor det overordnede tema: Digitalisering fra policy til praksis: tillit og forhandlinger i implementering av digital tjenesteinnovasjon.

Digitalisering i offentlig sektor blir ofte ansett som en driver for transformasjon i offentlig forvaltning med mål om å skape offentlige verdier. På denne måten har digitalisering blitt et sentralt virkemiddel for fornyelse og innovasjon og forventninger om en mer effektiv tjenesteproduksjon. Digitalisering av offentlige tjenester krever implementering på flere styringsnivå; nasjonal digitaliseringspolitikk, involvering av samskapende aktører, ansatte i tjenestene og borgere som sluttbrukere. Implementering av digitale løsninger i et slikt flernivåsystem forutsetter forhandling og tillitsbygging mellom nivåene.

Det er ønskelig at du som kandidat spesielt utforsker forhandlingsrommet og utfordringer i dette flernivåsystemet innenfor tjenesteområdet barnevern. Barnevernet har de siste årene vært igjennom en omfattende digitaliseringsreform (Digibarnevern). Vi er spesielt interessert i å utforske og forstå hvordan ansatte i tjenesten har tillit til den digitale policy som utformes sammen med løsninger, og muligheten de har til å forhandle løsninger tilpasset deres kontekst. Dette kan gjøres gjennom de følgende tilnærminger (tilnærmingene kan kombineres):

1. Policy-tilnærming: forstå og forklare utvikling av en digitaliseringspolitikk og policystrømmer som leder frem til implementering. Dette tilnærmingen tar utgangspunkt i dokumentstudier.

2. Ansatt-tilnærming: forstå ansattes oppfatning av nye digitale løsninger og hvordan disse forhandles og implementeres i tjenesten. Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i survey eventuelt survey-eksperimenter.

3. Ledelsestilnærming: Forstå og utforske hvordan ledere forhandler mellom policy, nye løsninger, institusjonelle praksiser og sluttbrukere. Denne tilnærmingen vil omfatte kvalitative gruppeintervju med ledere.

4. Kognitiv tilnærming: Identifisere kognitive og fysiologiske prosesser som støtter effektiv beslutningstaking når ansatte blir introdusert for ny teknologi. Grunnlaget blir bl.a. psykofysiologiske eksperimenter ved Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning ved Universitetet i Stavanger.

Prosjektskisse

Du har mulighet til å velge tilnærming og eventuelt foreslå kombinasjoner av tilnærminger og metoder i ditt prosjekt. Du må utforme en 3-siders prosjektskisse i forlengelsen av den eksisterende prosjektbeskrivelsen (som sendes ved henvendelse til kontaktpersoner). Skissen må spesifisere tilnærming og evt. egen teoretisk orientering. Det forutsettes at du har kunnskap om den metodiske tilnærming som foreslås i prosjektskissen. Det er ønskelig med refleksjoner over prosjektdesign, og at du skriver inn egne faglige refleksjoner. Søknad og skisse må forfattes på et av de skandinaviske språk.

Eksisterende prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen eller førsteamanuensis Hulda M. Gunnarsdottir (kontaktinfo under).

Din prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor samfunnsvitenskap (sosiologi, statsvitenskap, psykologi, ledelse, sosialt arbeid) eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Siden empirisk nedslagsfelt er Norge, evt. også et annet skandinavisk land, er det et krav til stillingen at du snakker et skandinavisk språk (norsk/svensk/dansk) flytende ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du:

 • har potensial for forskning innenfor fagfeltet og god kjennskap til relevant vitenskapelig litteratur
 • har god kjennskap til kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi)
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Morten Tønnessen, tlf. 51834149, førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen, tlf. 90583880, e-post [email protected] eller
 • Førsteamanuensis Hulda M. Gunnarsdottir, tlf. 51831521, e-post: hulda.m.gunnarsdottir.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, tlf. 51831361, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS