LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i tarmmikrobiom analyse og parasitter som biomarkører i helse og sykdom

Søknadsfrist: 30.06.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Det er i dag omlag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 230 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i tarmmikrobiomanalyse og parasitter som helse- og sykdomsbiomarkører ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

Stillingen er ledig fra 1. september 2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er knyttet til Norsk Forskningsråd- prosjekt: "Blastocystis rolle ved inflammatorisk tarmsykdom". Dette er et stort tverrfaglig prosjekt med samarbeidspartnere ved Stavanger Universitetssjukeus, Statens Serum Institutt (SSI) i København, Danmark, og Instituttet for Parasitologi i České Budějovice, Tsjekkia. Se Norges forskningsråd for mer informasjon.

Stipendiaten vil inngå i et team bestående av én postdoktor, fire doktorgradsstudenter og en studiesykepleier.

Prosjektet vil hovedsakelig bli utført ved Statens Serum Institutt i København i Laboratoriet for Parasitologi under veiledning av Dr Christen Rune Stensvold, og medveiledning av Dr Thomas Dantoft (DanFunD-kohort; se nedenfor) og Prof Allan Linneberg (Offentlig Institutt - Helse, Seksjon for Epidemiologi, Københavns Universitet) som en del av det pågående samarbeidet med professor Mark van der Giezen ved Universitetet i Stavanger.

Om prosjektet

I klinikken blir ikke-sopp mikrobielle eukaryoter vanligvis behandlet som parasitter. Nyere data tyder imidlertid på en mulig gunstig og/eller commensal rolle for intestinale eukaryoter som Blastocystis. Gitt den utbredte distribusjonen av Blastocystis i den generelle befolkningen og våre foreløpige data, antar vi at denne tarmmikroben spiller en gunstig rolle i menneskelig tarmhelse og inflammatorisk tarmsykdom (IBD) spesielt.

Vår hypotese er at den vanlige mikrobielle eukaryoten Blastocystis er en del av det sunne tarmmikrobiomet. Vi vil teste subhypotesen vår ved å bruke baseline-kohorten på 7500 personer fra den store danske epidemiologiske studien av funksjonelle lidelser (DanFunD), som 2500 avføringsprøver er tilgjengelige for. Denne kohorten inkluderer friske individer så vel som individer med funksjonelle og organiske sykdommer og fungerer dermed som en ideell bakgrunnspopulasjon. Deltakerne fylte ut spørreskjemaer om helserelatert livskvalitet, fysisk aktivitet og generell helse- og livsstilsinformasjon og sendte inn avføringsprøver for analyse. Deltakerne hadde gjennomført en generell helseundersøkelse, og vi har data om standard blodbiokjemimål; dvs. kolesterol, lipider, fastende glukose, insulin, etc. Denne studien har potensial til å gi robuste data om distribusjonen av Blastocystis i den generelle befolkningen.

Formål: Hva karakteriserer de som har Blastocystis og hvem er det som har Blastocystis?

I prosjektet vil du:

 • undersøke om forekomsten av Blastocystis er lavere hos de med funksjonelle og organiske tarmlidelser enn hos friske kontroller
 • teste om de som er kolonisert med Blastocystis har lavere BMI enn de som ikke er
 • undersøke om dette er reflektert i andre fysiologiske parametre relatert til BMI
 • teste forholdet mellem Blastocystis og tarmbakterier med kjennt effekt på glykose metabolisme og insulin resistens
 • undersøke om endringer i diagnose eller fysiologiske parametre over 5 år, inklusiv BMI, avspeiles i en endret fordeling av Blastocystis ved baseline
 • teste om de med Blastocystis har andre kost-preferanser enn de som ikke har
 • identifisere forskjeller i tarmmikrobiom mellom de som har Blastocystis og de som ikke har (richness, alpha diversity, log2fold changes/differences in gut bacterial taxa, etc.). Det ønskes å identifisere om det finnes et kjerne-mikrobiom som er assosiert med Blastocystis basert på analyse av bakterie slægter. Om klare assosiasjoner observeres mellom Blastocysis og bakterier, er neste steg til å prøve å vise, om Blastocystis aktivt modulerer tarmmikrobiota eller om den bare er en indiktor på en given tarmmikrobiota.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor epidemiologi/folkehelse, bioinformatikk, eller annet relevant fagområde, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2023, er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre må du:

 • ha gode ferdigheter og stor interesse i bioinformatikk og/eller epidemiologiske metoder og kunne hente ut data fra registre
 • ha sterk interesse i å avdekke rollen til vanlige intestinale mikroeukaryoter i menneskers helse og sykdom
 • legge ved et motivasjonsbrev som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring. Motivasjonsbrev vil inngå i kompetansevurderingen.

Det legges også vekt på at du:

 • har erfaring med komplekse dataanalyser ved bruk av R eller annen programvare, og med epidemiologisk analyse og metoder
 • har erfaring eller kunnskap om diversitetsanalyser av tarmmikrobiota
 • har kunnskap i tarmmikrobiologi, gjerne med Blastocystis, og om molekylærbiologiske teknikker og neste-generasjons sekvensering
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet.

Internasjonale søkere må dokumentere dette med gyldig sertifikat fra en av følgende tester:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
 • søkere som er fritatt basert på NOKUT sin GSU liste

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Rosa Andrade, tlf +47 51 83 11 91, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum et kort søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring. Motivasjonsbrev vil inngå i kompetansevurderingen.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS