LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i maskinteknikk: Eksperimentell og numerisk undersøkelse av sveising

Søknadsfrist: 08.01.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, havvind, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i maskinteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Stillingen er ledig fra januar 2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningstema

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet: "Undersøkelse av mekanisk og termodynamisk materialflyt i smeltebad og metallografiske egenskaper i flerlagssveis"

Lokalisert forbigående varmetilførsel i smeltesveiseprosesser (f.eks. lysbuesveising) genererer betydelige restspenninger og deformasjoner (forvrengning, krymping, vridning) under og etter sveiseprosessen, som i stor grad kan svekke den strukturelle og mekaniske integriteten til sveisen. Dette forverres ytterligere av at man i fabrikasjon vil ha sveiser i nærheten av hverandre på grunn av geometrisk design og mangel på retningslinjer i eksisterende sveisekoder og standarder. Restspenninger ved sveising øker den potensielle risikoen for sprøhetsbrudd i sveiser ettersom restspenninger for strekk reduserer utmattingsstyrke og korrosjonsmotstand, mens trykkrestspenninger reduserer stabilitetsgrensen. Selv om simuleringsmodeller for flerlagssveiser har blitt utviklet som viser rimelig termisk og mekanisk respons, gir de mindre nøyaktige resultater for gjenværende spenninger. Å forbedre nøyaktigheten til termisk modellering er avgjørende for å forbedre nøyaktigheten til den mekaniske modellen, for å gjøre det mulig for den mekaniske modellen å fange opp den elastisk-plastiske oppførselen (dvs. vurderer både sveise- og grunnmaterialer) ved å ta effekten på grunn av fasetransformasjoner og materialflyt i smeltebadet i betraktning. I denne sammenheng er det viktig å undersøke utviklingen og ytelsen av mikrostrukturen i sveisen med tanke på sammensetning, termisk syklus, mikrostruktur, mekaniske egenskaper, sveisbarhet og ytelsesperspektiver for å muliggjøre forbedret numerisk modelleringsnøyaktighet.

Et bredt spekter av simuleringsmodeller er tilgjengelige for å forutsi restspenningsfordelingen i sveiser. Imidlertid mangler disse modellene evne til å redegjøre tilstrekkelig for effektene av strømning i smeltebadet for å beregne spenningen knyttet til sveiseskjøtene. Væskestrømmen i smeltebadet styrer i betydelig grad varme- og massetransporten i den raske faseendringen under sveiseprosessene. Varmestrømningen og temperaturfeltet er de mest avgjørende faktorene for å indusere termiske restspenninger. Nyere in situ eksperimenter indikerer hvordan strømningen i smeltebadet oppfører seg under ulike fysiske aspekter, som er direkte knyttet til sveiseteknikker, prosessparametere og materialsammensetning. Derfor vil det å inkludere strømning i smeltebadet i spenningsmodellen tillate nøyaktig prediksjon av gjenværende spenninger gjennom realistiske fysiske betraktninger. I tillegg tillater det å ha strømning i modellen å integrere andre strømningsdrevne defekter i prediksjonsmodellen for gjenværende spenning. Dette vil være et betydelig skritt mot utvikling av robuste sveiser. Den foreslåtte modellen vil være basert på standard programvarepakker (dvs. Abaqus eller ANSYS) med tilleggsmodeller implementert av kandidaten. I den siste delen av prosjektet, for å validere modellen, vil prøver bli fremstilt ved universitetslaboratoriet (og/eller industriell partner) og målinger av gjenværende spenning vil bli utført ved bruk av nøytrondiffraksjon ved PSI, Sveits (og/eller andre potensielle fasiliteter) og/eller røntgendiffraksjonsanlegg (XRD) i SINTEF, Norge. Mikrostrukturen til sveisen vil bli analysert ved bruk av optiske metoder og elektronmikroskopi for å analysere segregeringen og sprekker, etc. I tillegg vil det bli allokert tid for røntgentomografi for å studere finere sprekker ved fusjonssonen (størknet smeltebad) i 3 dimensjoner å sammenligne med modellprediksjoner.

Dette PhD-prosjektet er fokusert på integrering av numeriske simuleringer med støtte fra eksperimentelle undersøkelser for å muliggjøre nøyaktig forutsigelse av strukturell og mekanisk integritet til sveiser. Studien tar også sikte på en dypere innsikt og forståelse av utmattingsatferden i sveiser og risiko for potensiell skade under syklisk belastning.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor maskinteknikk, produksjonsteknologi eller materialteknologi; eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med laboratorietesting: bruk av tretthet, strekk osv., testfasiliteter for testing av mekaniske egenskaper og materialkarakterisering (mikrostruktur) analyse.
 • kjennskap til FEM-programvare (e.g. ANSYS/Abaqus) og CFD-modellering (f.eks. OpenFOAM)
 • erfaring med vitenskapelig programmering, i f.eks. Fortran, Python, C++ etc.
 • bakgrunn innen røntgendiffraksjon (XRD), nøytronspredning, røntgentomografi og analyse av data

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din høsten 2022, er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Rosa Cam Andrade, tlf: 51 83 11 91, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev («cover letter») som viser din interesse for prosjektet og relevansen av din bakgrunn og erfaring
 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS