LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i helsevitenskap

Søknadsfrist: 07.12.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1400 studenter tilknyttet fakultetet.


Avdeling for folkehelse skal bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Avdelingen har fokus på deltakelse og egenhåndtering av sykdom, og bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, samt hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdeling for folkehelse har ca. 55 ansatte med kompetanse som dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører tverrfaglig helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse. Stillingen er ledig fra 01.03.2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i Helse og medisin.

Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er delvis eksternt finansiert med midler fra DAM stiftelsen.

Om prosjektet "Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt"

Stipendiaten vil gjennomføre doktorgradsprosjektet «Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt». Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter med hjertesvikt trenger en forbedret oppfølging etter utskrivelse fra sykehus for å øke evne til egenomsorg. Det vil si å etterleve behandling, livsstilsendringer og ivareta symptomer.

Prosjektet skal følge pasienter som får digital oppfølging hjemme etter endt sykehusopphold. Digital hjemmeoppfølging er en velferdsteknologi hvor pasienter registrerer ulike vitale mål, som blodtrykk, puls og vekt, i en digital plattform. Dette gjøres ved bruk av måleutstyr og et nettbrett som pasienten får med seg hjem ved utskrivelse fra sykehus. Prosjektet har ansatt oppfølgingssykepleiere som følger med på målingene og tar kontakt med pasienten dersom målingene er utenfor normalverdiene. Oppfølgingssykepleieren gir i tillegg støtte og veiledning digitalt utfra pasientens behov.

Doktorgradprosjektet er et selvstendig sideprosjekt i prosjektet «[email protected]» som er støttet av Norges Forskningsråd og ledet av professor Anne Marie Lunde Husebø ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Førsteamanuensis Ingvild Margreta Morken er prosjektleder for doktorgradsprosjektet

Hovedprosjektet skal starte opp en kontrollert randomisert studie (RCT) i løpet av første kvartal 2023 for å undersøke effekt av digital hjemmeoppfølging etter utskrivelse fra sykehus på mestringsevne, behandlingsbyrde, livskvalitet og 30- og 90-dagers reinnleggelser hos pasienter med langvarig sykdom. To pasientgrupper deltar i hovedprosjektet: pasienter med hjertesvikt og pasienter med tarmkreft.

Tre delstudier inngår i doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet deles opp i tre delstudier. I den første delstudien skal doktorgradsstudenten motta og analysere data fra RCTen for å evaluere effekt av intervensjonen på egenomsorg, samt reinnleggelser ved seks måneder hos pasienter med hjertesvikt. I den andre delstudien skal doktorgradsstudenten intervjue pasienter med hjertesvikt for å undersøke erfaringer med å bruke digital hjemmeoppfølging til egenomsorg.

I den tredje delstudien skal doktorgradsstudenten kombinere kvalitative data fra intervju og kvantitative data fra RCTen innenfor et mixed method design for å få et mer helhetlig bilde av faktorer som kan påvirke pasientenes egenomsorg ved digital hjemmeoppfølging.

Stipendiaten vil inngå i forskningsmiljøet tilknyttet forskningsgruppen «Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HEVHELSE)».

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet. Som en del av prosjektteamet vil du jobbe sammen med andre høyt motiverte og dyktige ph.d.-kandidater og forskere.

Prosjektskisse

Det er utarbeidet en protokoll for prosjektet.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektprotokollen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

DAM

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor helsevitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • har klinisk erfaring fra arbeid med pasienter, fortrinnsvis som sykepleier i spesialisthelsetjenesten
 • har erfaring og kjennskap til norsk helsevesen
 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i et skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.100 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder og førsteamanuensis Ingvild Margreta Morken, tlf 91510483, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, tlf: 51831361, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • et følgebrev som tar stilling til vurderingskriteriene og hvordan deltakelse i dette prosjektet kan bidra til å fremme din kompetanse og kvalifikasjoner (1-2 sider)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS