LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver / seniorrådgiver innenfor forskningsfinansiering

Søknadsfrist: 01.10.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2 000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor forskningsfinansiering ved Forskningsavdelingen. 

Den som ansettes skal jobbe tett med forskere og fagmiljøer ved UiS, og med eksterne samarbeidspartnere om utvikling av søknader om forskningsfinansiering. Utlysninger innen EUs forsknings- og innovasjonsprogram- Horisont Europa, samt andre nærliggende programmer vil være hovedfokus. Andre offentlige finansieringskilder kan også bli aktuelle.

Den som ansettes vil inngå i et team med rådgivere ved Forskningsavdelingen, Avdeling for innovasjon og samfunnskontakt og ved fakultetsadministrasjonene. Forskningsdirektør er stillingens nærmeste overordnede.

Hovedoppgaver

 • fremskaffe oversikter over programmer i EU og andre finansieringskilder, relevant policy og utlysninger
 • ha god oversikt over relevante utlysninger for de fagmiljøer du jobber med
 • informasjonsspredning om aktuelle søknadsmuligheter til UiS sine fagmiljøer
 • ha inngående kjennskap til kravene i utlysningene
 • støtte forskere i å utvikle søknader knyttet til ekstern finansiering, særlig med økonomi/budsjettering
 • veilede forskere med å identifisere de ulike støttefunksjoner de trenger for å kunne skrive gode søknader
 • sikre god kommunikasjon mellom de ulike administrative tjenester som er relevante i søknadsfasen
 • bistå i oppstarten av prosjekter

Kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har forskerbakgrunn og/eller erfaring fra å søke om ekstern finansiering til forskning.

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren eller instituttsektoren. Det er en fordel om du har erfaring:
  • med å skrive og/eller kvalitetssikre søknader om ekstern finansiering
  • fra prosjektøkonomiarbeid mot EU og/eller Norges Forskningsråd, eller har kjennskap til dette
  • med EU-programmer, Norges forskningsråd eller andre store offentlige finansieringskilder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • er komfortabel med bruk av relevante IT-verktøy og liker å tilegne deg ny kunnskap
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • er selvstendig, effektiv og strukturert i et til tider hektisk miljø
 • har gode samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, kr 600 000-700 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Forskningsdirektør Kjersti Melberg, tlf: 51 83 13 28, e-post: kjersti.melberg@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Oftedal Andersen tlf: 51 83 19 76 e-post: salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS