LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

IT-arkivar (rådgjevar, fast stilling) - Sentraladministrasjonen

Søknadsfrist: 15.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

IT-arkivar (rådgjevar, fast stilling)

I faggruppa for dokumentasjons- og systemforvaltning i HR-avdelinga er det ledig ei fast stilling rådgjevar. Faggruppa forvaltar sakarkivsystemet (p.t. ephorte/Elements), skjemaløysing (p.t. Digiforms) og arkivintegrasjonar. Faggruppa har systemforvaltningsansvar for system HR-avdelinga er systemeigar for.

UiB er saman med universitet- og høgskulesektoren i ferd med å gå til innkjøp av nytt sakarkivsystem (BOTT-prosjektet). Det inneber spanande oppgåver rundt digitalisering og tilpassing av arbeidsprosessar.

Arkivtenesta blir stadig utfordra til å finne løysingar. Det krev god forståing for arbeidsprosessar og at vi føreser kva for utfordringar endringar byr på – og at vi sjølv er med på å skape endring. Som IT-arkivar vil du stå sentralt i dette arbeidet.

Arbeidsoppgåver:

 • Vidareutvikle arkivtenestene for å forbetre dokumentfangsten og gjere kvardagen til brukarane enklare
 • Delta i tverrfagleg arbeid med prosessforbetring, systemutvikling, medrekna integrasjonar for automatisk dokumentfangst
 • Systemforvaltning av sakarkivsystem, skjematenester, arkivintegrasjonar med meir
 • Utvikle automatiserte løysingar inn mot sakarkivsystem og andre fagsystem
 • Produsere uttrekk av arkiv
 • Delta i daglege driftsoppgåver ved behov

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum bachelornivå med fortrinnsvis informatikk/informasjonsvitskap, arkiv/dokumentasjonsforvaltning og/eller informasjonsforvaltning. Relevant erfaring kan i særskilde tilfelle kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med prosessforbetring
 • Gode kunnskapar om XML/XSD og SQL-skripting/programmering mot database
 • God kjennskap til bruk av API-ar
 • Kompetanse innan systemforvalting, erfaring med verktøy for integrasjonshandsaming og automatisering
 • Erfaring med arkiv og handsaming av digital informasjon er ein føremon
 • Kjennskap til lover, forskrifter og retningsliner knytt til dokumentasjonsforvalting og sakshandsaming i offentleg sektor er ein føremon.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, strukturert og kvalitetsbevisst
 • Serviceinnstilt, fleksibel, og gode samarbeidsevner.
 • Oppteken av å finne gode løysingar og med god arbeidskapasitet
 • Likar å jobbe med ny teknologi og tileigne seg ny kunnskap

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 60 - 67 (for tida kr 543 500 – 615 800) i det statlege lønsregulativet etter. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS