LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Arbeidslivskoordinator ved Det psykologiske fakultet

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Rådgjevar

Ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei nyoppretta fast 100 % stilling som arbeidslivskoordinator i stillingskategorien rådgjevar (1434).

Arbeidsoppgåver:

 • Koordinere praksisaktiviteten ved fakultetet og utvikle felles retningslinjer og avtalar for samarbeid med praksisverksemder.
 • Ta del i oppfylgjinga av studentar som er praksisutplassert på studieprogram ved fakultetet, då særskilt innan felta logopedi, psykologi og spesialpedagogikk.
 • Vere kontaktpunkt og ansvarlig for samhandling med helseføretak, kommunar og lokale næringslivsaktørar med tanke på synleggjering av arbeidsrelevansen av våre studietilbod.
 • Sakshandsaming, utgreiingar og informasjonsoppgåver i samband med praksis og arbeidslivsrelevans.
 • Stillinga vil også kunne ha oppgåver knytt til alumni og etter- og vidareutdanningsverksemda ved fakultetet

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Søkaren må:

 • ha mastergrad. Relevant realkompetanse kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan i nokre tilfelle vege opp for utdanningskravet
 • ha relevant administrativ praksis
 • ha god arbeidskapasitet og kunne arbeide sjølvstendig og strukturert
 • ha god og oppdatert IT-kompetanse
 • ha gode formidlingsevner munnleg og skriftleg, både på norsk (begge målføre) og engelsk
 • vere omstillingsdyktig og initiativrik
 • ha gode kommunikasjons- og samhandlingsevner

Det er ein føremon om søkaren:

 • har erfaring med prosjektarbeid, arbeidsleiing og koordinering av aktivitetar
 • har erfaring fra studieadministrativt arbeid.
 • kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og offentleg forvaltning
 • kjenner til Felles Studentsystem (FS) og andre relevante digitale verkty

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 60 - 65 (for tida kr 543 500 - 594 300 ) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden din må innehalde:

 • Søknadsbrev med utgreeing av bakgrunn og motivasjon for å søke stillinga
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål
 • Relevante attestar/referanser
 • Navn og kontaktinformasjon for to referansepersonar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn, hol i CV eller personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Opplysningar om nedsatt funksjonsevne eller hol i CV, kan verte brukt til registreringsføremål i Universitetet i Bergen sin inkluderingsdugnad.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS