Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

HMS-rådgiver - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 18.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver. Stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi i fakultetsadministrasjonen. Stillingen har arbeidssted ved campus Tromsø, men noe reising til andre campus må påregnes.

HMS-rådgiveren skal styrke fakultetets kompetanse og kapasitet innen HMS-området og yte service til instituttene. Viktige fokusområder vil være arbeidsmiljø, beredskap og informasjonssikkerhet. HMS-arbeidet på fakultetet skjer i nært samarbeid med instituttenes medarbeidere, fakultetsdirektør og med Seksjon for personal og organisasjon ved universitetet.

Et viktig arbeidsområde for stillingen er å ha kontinuerlig fokus på å se forbedringspotensialet, ta initiativ til, og gjennomføre forberedninger knyttet til HMS ut fra et brukerfokus.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Om fakultetet

HSL-fakultetet er et av de største fakultetene ved UIT, og har 7 institutt og 4 sentre. Disse er lokalisert til Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 630 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Administrasjonen ved HSL er organisert i to seksjoner; Seksjon for organisasjon og økonomi og Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Seksjon for organisasjon og økonomi har 17 årsverk, og assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil være å saksbehandle og følge opp det systematiske HMS- og beredskapsarbeidet, gi råd/veiledning innen HMS på alle nivå, og etablere samarbeid og dialog med aktuelle miljø.

Oppgavene kan være:

 • Opplæring og kompetansebygging innen HMS
 • Følge opp HMS-arbeidet ved fakultetet, herunder blant annet gjennom å revidere sentrale HMS-dokumenter, bistå i arbeidet med HMS-årsrapportering og oppfølging av tiltak, samt oppdatering av nettsider
 • Være medlem av fakultetets lokale beredskapsgruppe, utarbeide/revidere beredskapsplaner og etablere beredskapsorganisasjon i henhold til dette
 • Koordinere, planlegge og gjennomføre evakueringsøvelser og øvelser i lokal beredskapsgruppe
 • Etablere og følge opp informasjon om, og gode rutiner for, informasjonssikkerhet ved fakultetet. Dette inkluderer også håndtering av avvik knyttet til informasjonssikkerhet
 • Følge opp vernetjenesten
 • Bidra på overordnede risikovurderinger ved enheter etter behov
 • Bistå/støtte fakultetsledelsen og instituttene i utviklingsarbeid knyttet til medarbeiderskap og arbeidsmiljø

Stillingen må også ivareta andre oppgaver som tillegges administrasjonen. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrede behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende fakultetsdirektør, Julia Holte Sempler

Kvalifikasjoner

Stillingen krever høyere utdanning (mastergrad el. tilsvarende) innen relevante fag. Videre kreves det relevant arbeidserfaring fra arbeid innen helse-, miljø- og sikkerhet, og saksbehandling. Det er en fordel med kjennskap til norsk offentlig forvaltning, relevant lov- og avtaleverk og universitets- og høgskolesektoren. Kravet om høyere grads utdanning (mastergrad el. tilsvarende) kan fravikes for søkere med lavere grads utdanning (bachelorgrad) dersom søker har særlig lang og relevant erfaring.

Den som ansettes må ha god forståelse av IKT. Det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Det er kreves gode analytiske ferdigheter. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og god formidlingsevne. Det er viktig å være løsningsorientert og fleksibel. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra i et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon. Det er en fordel om du har interesse for feltet.

Den som tilsettes må derfor kunne arbeide både selvstendig og strukturert, samt ha gode samarbeidsevner.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstida
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS