LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

HMS-rådgiver - Det helsevitenskapelig fakultet

Søknadsfrist: 14.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fellesadministrasjon

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, i fellesadministrasjonen er det ledig fast 100 % stilling som rådgiver innen HMS.Fakultetet er det største på UiT. Vi er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden. Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter.

Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig HMS-tjeneste til kjernevirksomheten. Den ledige stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi. Seksjonen har til sammen 24 stilinger, hvorav 2 stillinger er knyttet til HMS, 10 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen organisasjon og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Arbeidssted vil være Tromsø.

Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier. HMS-teamet har som mål å bidra til en robust HMS-kultur der vi fremmer trygghet og sikkerhet for alle med sitt virke ved UiT.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tiltenkt som en HMS-ressurs innen beredskap og risikofylt arbeid på fakultetet. Arbeidsoppgaver vil være å saksbehandle og følge opp det systematiske HMS-arbeidet og beredskapsarbeid, gi veiledning og rådgivning innenfor HMS på alle nivå, og etablere samarbeid og dialog med relevante aktører, inkludert vernetjenesten.

Oppgavene vil eksempelvis være:

 • følge opp beredskapsplan og utvikle beredskapsorganisasjon
 • koordinere, planlegge og gjennomføre evakueringsøvelser og øvelser i lokal beredskapsgruppe i tett samarbeid med bl.a brannvernleder
 • opplæring
 • koordinerer og delta på branntilsyn som representant for bruker
 • oppdatere nettsider og nyhetssaker
 • bistå med HMS fokus på laboratorier, som fareskilt, romkort og brannfarlig vare på alle enheter
 • ivareta kontroll av sentralt beredskaps- og førstehjelpsutstyr
 • revidere sentrale HMS- dokumenter, samt arbeidet med HMS-årsrapportering og oppfølging av tiltak
 • bidra på overordnede risikovurderinger ved enheter etter behov

Et viktig arbeidsområde for stillingen vil være å ha et kontinuerlig fokus på å se, ta initiativ til, og gjennomføre forbedringer knyttet til eget arbeidsområdet og HMS-området som helhet, ut fra et brukerfokus. Stillingen må også ivareta øvrige oppgaver som tillegges seksjonen.Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av fellestjenesten spesielt og fakultetet generelt.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, tlf. 77 64 67 53 / 91 73 55 41, e-post [email protected] eller
 • Nestleder Gunhild Guttvik, tlf 77 62 32 85 / 47 32 51 28, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

For stilling som rådgiver kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelorgrad), fortrinnsvis innen ingeniørfag, laboratoriefag, beredskap og sikkerhet eller annen relevant utdanning.

Det kreves relevant erfaring, og det er en fordel om søkeren har erfaring fra rådgivende og saksbehandlende HMS- arbeid samt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT- kunnskap, og det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Seksjonen håndterer et komplekst regelverk og en sammensatt og stor oppgaveportefølje. Det er derfor nødvendig med gode analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse. Stillingen innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt.

Opplæring og veiledning krever god formidlingsevne, og evne til å møte brukere og ledere på deres nivå gjennom et brukerorientert perspektiv. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon. Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Stort fokus på medarbeiderskap, og autonomi for den som ønsker det.
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS