LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Jurist ved REK nord

Søknadsfrist: 10.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. 


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Vil du være med på å sikre at medisinsk og helsefaglig forskning gjennomføres etter gjeldende regelverk og etiske prinsipper? Vi søker en engasjert jurist med interesse for forskningsforvaltning til stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Regional etisk komité (REK nord).

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved REK nord.

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er faglig uavhengige forvaltningsorgan som har ansvaret for vurdering av all forskning som faller inn under helseforskningsloven. Sekretariatene er administrativt lagt til de medisinske/helsevitenskapelige fakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

REK nord er én av sju regulære forskningsetiske komiteer på landsbasis. I tillegg finnes to spesialkomiteer for utprøving av legemiddel og medisinsk utstyr. Komiteene er hjemlet i forskningsetikkloven og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Den enkelte komité består av ni medlemmer og hver komité skal ha kompetanse innen relevante forskningsdisipliner, etikk og juss, og ha minst én lekrepresentant. Komiteene er bredt sammensatt for å speile et mangfold av synspunkter og verdier i samfunnet.

Årlig behandler hver REK-komité rundt 250 nye prosjektsøknader, i tillegg til større og mindre endringer i pågående prosjekter. Prosjektsøknadene fremlegges for komiteen en gang i måneden. REK nord består av sekretariatsleder, fire rådgivere/seniorrådgivere i sekretariatet og tre rådgivere/seniorrådgivere i REK-teknisk (REK-tek). REK-tek har det nasjonale ansvaret for en felles saksportal for alle komiteene.

Kjerneaktiviteten til ansatte i REK er veiledning til prosjektledere og saksbehandling av søknader, herunder utarbeidelse av saksfremlegg til komiteens møter. Det jobbes også for å heve forskeres og forskningsinstitusjoners kunnskap omkring etiske og juridiske problemstillinger knyttet til forskning. I tillegg legger de ansatte i REK til rette for god kommunikasjon mellom søker, forskningsansvarlige institusjoner og andre instanser.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver/seniorrådgiver i REK nord vil du blant annet få arbeidsoppgaver som:

 • oppfølging og utvikling av arbeidet i sekretariatet
 • utredning, forberedelse og ferdigstilling av søknader for komiteen
 • å ta stilling til, og begrunne prinsipielle spørsmål av vitenskapelig, juridisk og etisk art
 • veiledning av forskere og forskningsansvarlige
 • alle typer saksbehandling innenfor sekretariatets arbeidsfelt
 • bidrag til høringer, betenkninger, årsmeldinger og andre overordnede dokumenter
 • spesialoppgaver etter interesse og kompetanse etter nærmere avtale med leder, f.eks. arbeid med policy og strategier, og ansvar for oppgaver som krever samhandling på tvers av landets sju komiteer

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Sekretariatsleder Henriette Birkelund

eller assisterende fakultetsdirektør Trond Nylund:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves: 

 • master eller embetseksamen i jus
 • relevant erfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker deg som:

 • er en engasjert fagperson
 • har analytiske evner til faglige vurderinger
 • evner å ta et selvstendig ansvar for din portefølje
 • samarbeider godt med andre, deler kompetanse og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • kommuniserer godt med samarbeidsaktører
 • er handlingsrettet og har god gjennomføringsevne
 • har erfaring fra forvaltning, kjennskap til helseforskningsloven og interesse for forskningsetikk
 • har god rolleforståelse og interesse for prosesser hvor beslutninger tas i fellesskap i komité

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • et spennende kollegium med god kompetanse og faglig bredde i et hyggelig arbeidsmiljø
 • muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode velferdsordninger med bl.a. trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1364, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS