LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor innen flerspråklighet

Søknadsfrist: 17.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ledig postdoktorstilling innen flerspråklighet.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 2 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. ISK har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

Om AcqVA Aurora-senteret og prosjektet

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, en lab-sjef, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en mengde forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, MiMS og SALT, som er finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, som er finansiert av Senter for grunnforskning, og HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse. For mer informasjon om senterets arbeid og aktiviteter, se nettsiden til AcqVA Aurora.

AcqVA Aurora er et Aurora Senter ved UiT som er finansiert i perioden 2020-2024. Ordningen med Aurora sentre ved UiT støtter fremragende forskningsgrupper for å styrke deres muligheter for å nå opp i konkurransen om ekstern finansiering. Den søkeren som når opp i konkurransen om postdoktorstillingen vil få anledning til å jobbe tett sammen med en fremragende gruppe med lingvister og vil ha UiT, campus Tromsø, som sin daglige arbeidsplass.

Mennesker er unike blant dyr fordi vi har språk, et komplekst system som gjør oss i stand til å kommunisere om et hvert tema, i nåtid, fortid og fremtid. Denne evnen er heller ikke begrenset til bare ett språk; når forholdene ligger til rette for det, kan mennesker lære flere språk. Likevel er ikke to- eller fler-språklighet et enten/eller fenomen, og flerspråklige kan gjennomgå (og gjennomgår vanligvis) flere endringer i løpet livsløpet. Disse endringene kan være et resultat av både lingvistiske og ikke-lingvistiske faktorer og gjør at flerspråklighet er dynamisk, ettersom språkene til flerspråklige påvirker hverandre på mange ulike måter, både når de tilegnes og etterpå.

Forskningen AcqVA Aurora-senteret står for er økologisk gyldig og reflekterer dagens globaliserte verden, hvor det å lære flere språk på ulike tidspunkter i livet har blitt stadig mer vanlig. Forskningen vår fokuserer på en rekke ulike grupper av flerspråklige og er relevant for mange spørsmål tilknyttet migrasjon, utdannelse og helse, og bidrar på denne måten til mange ubesvarte spørsmål for vitenskapen og samfunnet.

AcqVA Aurora kombinerer nøyaktig empirisk arbeid med sofistikert teoretisk (og statistisk) modellering innen tre domener: A) Tilegnelse (Acquisition): hvordan flerspråklighet utvikles hos barn og voksne, B) Variasjon (Variation): hvordan og hvorfor språk varierer blant individer og grupper i tid og sted, og C) Tap (Attrition): hvordan og hvorfor erosjon av språk skjer i løpet av livet hos flerspråklige. De tre domenene vil bli studert innenfor fire tverrgående temaer, som fokuserer på ulike men relaterte anliggender innen flerspråklighet:

1) på hvilken måte språk og kognisjon påvirkes av lingvistiske og andre faktorer hos flerspråklige,

2) hvordan språkene hos flerspråklige påvirker hverandre,

3) på hvilken måte nærliggende språklige varieteter prosesseres, og

4) på hvilken måte det å representere og veksle mellom flere språk manifesterer seg i kognisjon og fører til nevrologiske og kognitive tilpasninger i hjernen.

Den utlyste stillingen vil knyttes opp mot Tema 2 i AcqVA Aurora, som handler om mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige.

Tema 2 ledes av professor Merete Anderssen og Dr. Natalia Mitrofanova, og inkluderer også professor II Ludovica Serratrice (University of Reading), i tillegg til flere andre medlemmer ved AcqVA Aurora-senteret.

Målet med Temagruppen er å få en bedre forståelse for mellomspråklig påvirkning hos flerspråklige. For å oppnå dette vil vi jobbe med ulike populasjoner og ulike aldersgrupper for å forsøke å skille mellomspråklig påvirkning fra andre faktorer som påvirker utfallet i flerspråklige situasjoner. For arvespråk vil vi forsøke å skille mellomspråklig påvirkning fra effekter av den reduserte innputt-situasjonen som disse talerne ofte befinner seg i. Vi vil gå bort fra metodologien hvor flerspråklige sammenliknes med enspråklige og hsammenlikner isteden flerspråklige populasjoner med hverandre. For å få dette til vil vi holde ett språk konstant – arvespråket – og sammenlikne innlæringen av dette sammen med ulike majoritetsspråk.

Den utlyste postdoktorstillingen kan fokusere på ulike lingvistiske fenomener, språkkombinasjoner og populasjoner, og kan omhandle språktilegnelse (tilegnelse av arvespråk, andre- eller tredje-språk hos barn eller voksne, osv.) og tap av språk (hos barn eller voksne). Vi er spesielt, men ikke bare, interessert i prosjekter som tar hensyn til følgende: (i) hvilken rolle strukturell likhet/overlapp spiller i mellomspråklig påvirkning, (ii) hvordan effekter av eksponering og generell prossesseringsbelastning hos flerspråklige kan skilles fra mellomspråklig påvirkning, og (iii) hvordan sammenlikning av arvespråkstalere med ulike majoritetsspråk kan hjelpe oss å skille mellomspråklig påvirkning fra andre effekter av flerspråklighet. Prosjekter med alle typer språkkombinasjoner er av interesse, men vi er spesielt interessert i prosjekter hvor norsk er ett av språkene.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og AcqVA Aurora-senteret, vennligst se vår nettside og/eller kontakt lederne av Tema 2 på e-post:

Kvalifikasjoner

 • Norsk doktorgrad innen et relevant område, som for eksempel lingvistikk eller psykologi, innen oppstart i stillingen, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Erfaring med forskning innen språktilegnelse eller flerspråklighet.
 • Erfaring med statistisk metode.
 • Høy kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.
 • Noe kompetanse i norsk er ønskelig.
 • Erfaring med eksperimentelle metoder, som Self-Paced Reading, Priming, eller Visual World blikksporing er ønskelig.

Søkere på stillingen må sende inn en kort beskrivelse av hvordan deres bakgrunn og erfaring passer inn i AcqVA Aurora og en kort prosjektbeskrivelse som viser hvordan vedkommende ønsker å bidra til arbeidet med andre- og tredje-språkstilegnelse innen Tema 2.

Vennligst inkluder informasjon om hvilke språk og hvilke strukturer du ønsker å studere og hvorfor, og relater dette til forskningsspørsmålene og målene til senteret og Temagruppa. Kontakt lederne av Tema 2 dersom noe er uklart.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Slik søker du

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med informasjon om forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • En beskrivelse på maksimum to sider om hvordan kandidaten passer inn i forskningen gjort ved AcqVA Aurora.
 • En kort prosjektbeskrivelse som spesifiserer hvilke språklige fenomener og hvilke språk kandidaten ønsker å jobbe med innen andre- eller tredje-språkstilegnelse i Temagruppe 2 (ca. 2 sider).
 • CV
 • Vitnemål, vitnemålsbeskrivelse og karakterutskrift (alle grader) og referanser
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Tre publiserte arbeider eller annet skriftlig arbeid.

All dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS