LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i flerspråklighet og utdanning

Søknadsfrist: 10.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) , Fakultet for Humarniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet "Flerspråklighet og overganger i opplæringa" (MultiTrans/Multilingulism in Transitions). Stillingen er knyttet til forskningsgruppen MultiNor. Prosjektet MultiTrans er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2021-2025. Prosjektet ledes av UiT Norges arktiske universitet, og har nasjonale samarbeidspartnere på Høgskolen Innlandet og Universitetet i Oslo. MultiTrans har også samarbeidspartnere i Finland og Tyskland.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen kan i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling. Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Stillingens tilhørighet

ISK har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MultiNor).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Stillingens forskningsområde

Formålet i MultiTrans er å undersøke samspillet mellom individuelle språkvalg, språkpolitiske føringer og sosiale kontekster ved å se på hvordan individer begrunner og opplever valgene de tar i utdanningsløpet. Vi studerer hva disse valgene betyr for flerspråklige individer med tanke på deres språklige praksiser, identiteter og deltakelse i sosiale settinger. I overganger inn og innad i eller ut avutdanningssystemet må barn, ungdom, unge voksne og foreldre, direkte eller indirekte, foreta valg når det gjelder språklæring, språkfag og språklige praksiser.

MultiTrans undersøker hvordan individers språklige praksiser påvirkes av de mulighetene eller restriksjonene som oppstår i overganger i utdanningssystemet. Hvordan påvirkes språkvalg i skolen av individers tidligere erfaringer og framtidsambisjoner? Hvordan påvirkes individuelle språkvalg i overganger av språkpolitiske føringer? For å belyse disse spørsmålene baserer MultiTrans seg på en etnografisk tilnærming.

Prosjektet baserer seg på empiri fra Nord-Norge, og vi undersøker erfaringene til både personer med tilhørighet til de historiske minoritetene og til personer med transnasjonal bakgrunn. Postdoktorstillinga er knytta til videregående skole, og en sentral del av stillinga er å gjennomføre etnografisk feltarbeid med elever i det norske utdanningssystemet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Hilde Sollid:

eller førsteamanuensis Florian Hiss:

eller fungerende instituttleder Cathrine Theodorsen:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever en norsk doktorgrad (PhD) eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad i språkvitenskap, lærerutdanning, pedagogikk, antropologi eller annet relevant fagområde. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

Videre stilles det krav om språkferdigheter som gjør det mulig for forskeren å gjennomføre etnografisk feltarbeid med tilknytning til det norske utdanningssystemet. Flytende engelsk er nødvendig.

Under vurderingen vil det bli lagt vekt på kandidatens motivasjon, potensial for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Beskrivelse av dine siste forskningsprosjekt og relevans til den utlyste stillingen (maks 1 side)
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Doktorgradsavhandling og eventuelt inntil to øvrige vitenskapelige arbeid

Den som blir tilsatt, skal ved oppstart i stillinga utvikle sitt forskningsprosjekt i samarbeid med prosjektgruppa.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS