LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i helsevitenskap

Søknadsfrist: 18.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv.

Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 250 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1400 studenter tilknyttet fakultetet.


Avdeling for folkehelse skal bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Avdelingen har fokus på deltakelse og egenhåndtering av sykdom, og bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, samt hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdeling for folkehelse har ca. 55 ansatte med kompetanse som dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører tverrfaglig helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to-årig stilling som postdoktor i helseviteskap ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet og det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet.

Postdoktoren vil være tilknyttet Avdeling for folkehelse og forskningsprosjektet "Nurse Assisted eHealth Service From Hospital to Home: Ameliorating Burden of Treatment among Patients With Non-Communicable Diseases ([email protected])”.

Prosjektet har utviklet digital avstandsoppfølging til pasienter med hjertesvikt og pasienter med tarmkreft. Den digitale oppfølgingstjenesten er nå under utprøving. Målet er å kartlegge mestringsforventning for egenomsorg, behandlingsbyrde og livskvalitet i overgangsfaser fra sykehuset til hjemmet, og studere effekt av digital avstandsoppfølging ved langvarig sykdom og behandling. I kjernen av prosjektet står utvikling av et nytt digitalt verktøy og nye samarbeidsformer mellom pasienter og helsepersonell.

Postdoktorstillingen vil bli relatert til prosjektet arbeidspakke 3; testing av effekter i en randomisert, kontrollert studie. Det er en fordel om du har erfaring med kvantitativ metodetilnærming i en helsekontekst. Postdoktoren vil inngå i forskningsmiljøet tilknyttet forskningsgruppen «Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HEVHELSE

Prosjektforslag

Det foreligger prosjektbeskrivelse og protokoll for moderprosjektet [email protected] Denne fås ved henvendelse til kontaktpersoner for utlysningen. Som søker bes du om på 1-2 sider å redegjøre for hva ved din bakgrunn og kompetanse som gjør det mulig å gjennomføre et forskningsprosjekt basert på dette, samt din motivasjon for å fordype deg i temaet.

Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan, herunder sentrale problemstillinger og hypoteser, teorier og metoder, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet) utformes i samråd med mentor for postdoktor i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor helsefag, eventuelt samfunns-vitenskapelig bakgrunn, eller annet relevant fagområde
 • doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen
 • erfaring fra forsking fundert i moderstudiens tematikk og teoretisk perspektiv
 • erfaring fra klinisk, pasientnært arbeid i det norske helsevesen eller tilsvarende, og fortrinnsvis fra arbeid med pasienter med langvarig sykdom
 • gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfold og inkludering i søknadsbehandling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, tlf: 51831361, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev , relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet (1-2 sider) må du få frem hva ved din bakgrunn og kompetanse som gjør det mulig å gjennomføre et forskningsprosjekt basert på dette, samt din motivasjon for å fordype deg i temaet

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS