LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i fluidmekanikk for brønnintegritet og plugging av brønner

Søknadsfrist: 15.12.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, produksjon- og prosessteknologi, energiteknologi og batteriteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har nært samarbeid med relevant industri — da særlig innen petroleums- og batterisektoren. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 60 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i fluidmekanikk for brønnintegritet og plugging av brønner ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi og petroleumsteknologi. Stillingen er ledig fra 1.februar 2023.

Stillingen er en del av SWIPA Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI), som er finansiert av Forskningsrådet og industripartnere, og er knyttet til forskning innen oppskalering og testing av barrierematerialer i dette senteret.

Portlandsement er i dag det mest brukte barrierematerialet for soneisolering i produserende brønner, og for reetablering av naturlige barrierer og forsegling i brønner som skal forlates. For at brønnbarrierer skal være effektive, må opprinnelige brønnvæsker fortrenges fra det relevante intervallet, og barrierematerialet må plasseres presist slik at det fyller hele tverrsnittet som skal tettes. Effektiv plassering av barrierematerialer er derfor kritisk både under brønnkonstruksjon, ved reparering av kompromitterte barrierer, og ved forlating av brønner. God plassering blir kritisk når relativt korte barrierer må settes, for da er toleransen for væskeblanding lav.

Kvaliteten av væskefortrengning og barriereplassering er ofte svært sensitivt til geometrien som skal tettes, og væskeegenskaper som tetthet, viskositet og overflatespenning, samt operasjonelle parametre som valg av væsketog og plasseringsrate. Forskningsprosjektet vil studere væskefortrengning og plassering av barrierematerialer med spesielt fokus på reparasjon av kompromitterte barrierer og på plugging av brønner. Relevante scenarier er pluggsementering, annulussementering som del av through-tubing abandonment, og/eller skvissementering. Prosjektet vil studere hvilke betingelser som optimaliserer fortrengning av opprinnelig brønnvæske og som minimerer uønsket blanding mellom slike væsker og barrierematerial.

Prosjektet vil ha eksperimenter som hovedarbeidsmetode, og vil benytte både modellvæsker og reelle brønnbarrierematerialer. Prosjektet vil studere fortrengning i bulk samt fjerning av filmer langs vegger for utvalgte fortrengningsscenarier og geometrier. Det vil også være anledning til å studere kompatibilitet mellom barrieremateriale og brønnvæsker, samt måle mulig degradering barrieremateriale på grunn kontaminering med andre væsker.

Prosjektet vil samarbeide med pågående forskningsaktivitet knyttet til bulkfortrengning og til fjerning av veggfilmer ved Universitetet i Stavanger, og er en del av SWIPA arbeidspakke 3, relatert til oppskalering og testing av nye barrierematerialer. Prosjektet vil støtte opp om, og samarbeide med relevant aktivitet som utføres i senteret, og produsere forskning som kan bidra til kvalifisering av nye materialer eller metoder for plassering av barrierematerialer i brønner. Pågående aktivitet i arbeidspakke knyttet til oppskalering og testing inkluderer utvikling av automatisk in-line måling av viskositet (relevant for væskefortrengning og plassering av barrierematerial), samt planlegging av fremtidig fullskala testing av nye barrierematerialer utviklet i senteret eller av partnere i senteret.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes bidrar på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Prosjektforslag

Som søker må du fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Vi ser etter søkere med sterk akademisk bakgrunn innen anvendt og eksperimentell fysikk, materialfysikk, petroleumsteknologi, kjemiteknikk eller tilsvarende.

Du bør ha:

 • sterk bakgrunn innen eksperimentelle metoder, med fokus på væsker og/eller materialer
 • sterk bakgrunn innen materialkarakterisering, herunder avansert viskositetskarakterisering og måling av materialers spenning og deformasjonsoppførsel
 • erfaring med eksperimentelt arbeid som gjør bruk av relevante ikke-newtonske væsker, for eksempel sementpasta og polymerer
 • omfattende publiseringsaktivitet innen fysikk, petroleumsteknologi eller materialfysikk

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Du må dokumentere nyere og aktive forskningsaktiviteter. Søkere som har levert ph.d. oppgave innen de siste 3 årene vil derfor bli prioritert. Kandidater som kan dokumentere betydelig erfaring med forskning i samarbeid med industri og/eller instituttsektoren vil også bli prioritert.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfold og inkludering i søknadsbehandling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Spørsmål knyttet til assosiert arbeidspakke i SWIPA senteret kan adresseres til arbeidspakkeleder Erlend Randeberg, e-post: [email protected].

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot Amelia Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS