LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i CO2-utnyttelse og lagring

Søknadsfrist: 25.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i CO2 utnyttelse og lagring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 1. februar 2020.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Prosjektet skal utvikle kompetanse innen CO2 utnyttelse og lagring i undergrunnen med relevans for norsk kontinentalsokkel. Aktuell CO2 utnyttelse er økt utvinning av hydrokarbon ressurser. Postdoktoren skal anvende, forbedre og / eller utvikle nye simuleringsmetoder som kan tolke tilgjengelige datasett eller vurdere dynamikken under CO2 utnyttelse og lagring i geologiske formasjoner. Postdoktoren skal også regelmessig (f.eks. hvert kvartal) presentere pågående publisering av CO2 relatert forskning og samarbeid ved Institutt for energiressurser.

Søkere må foreslå en prosjektbeskrivelse med tema innen ovennevnte beskrivelse.

Mulige forskningstema er som følger:

 • oppskalering av CO2-prosesser i reservoarer (mineral endringer, fuktendring, geomekaniske endringer)
 • potensialet for maskinlæring innen CO2 utnyttelse og lagring (for eksempel deteksjon av lekkasje, risk analyse, tolkning av store eller komplekse datasett, injektivitet prediksjon)
 • samspillet mellom geomekanikk og geokjemi (effekter på seismiske hendelser, trygging av takbergart integritet)
 • reservoarstyring (integrere usikkerhet i beslutninger og optimering av operasjoner for CO2 utnyttelse og lagring)

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Prosjektforslaget (maks to sider i standard format + 1 side til figurer og referanser) må inneholde: tema (mulige forslag er nevnt tidligere), kunnskapshull, mål, metoder, beskrivelse av data og en tidsplan som fullføres innen 2 år. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor simulering av prosesser knyttet til CO2-lagring og utnyttelse, økt olje- og gassutvinning, flerfase- og reaktiv strømning i porøse media vil bli foretrukket, men kandidater med doktorgrad innen et relevant fagområde vil bli også vurdert. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • erfaring med: CO2 strømning og lagring, simulering av strømning på Darcy / continuum skala, programmering / diskretisering, maskinlæring (hvis en del av prosjektbeskrivelsen), reservoarstyring (hvis en del av prosjektbeskrivelsen) og tolkning av eksperimentelle data
 • nyere publikasjoner som er relevante for stillingen
 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiamse for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Pål Østebø Andersen, tlf: +47 51832241, e-post: pal.andersen @uis.no, eller til
 • Førsteamanuensis Raoof Gholami, epost: raoof.gholami @uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Ansettelse i åremålsstilling som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet ønsker flere kvinner [ev menn] i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner [ev menn] til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med informasjon om relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • 3 nylige og relevante fagfellevurderte publikasjoner
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS